Paginacija

UTJECAJ HRANIDBE PRASADI MLIJEČNOM ZAMJENICOM NA REZULTATE U UZGOJU
UTJECAJ HRANIDBE PRASADI MLIJEČNOM ZAMJENICOM NA REZULTATE U UZGOJU
Ivan Vrabec
Istražen je utjecaj hranidbe mliječnom zamjenicom na rezultate u uzgoju prasadi do odbića. Istraživanje je provedeno u dva navrta na svinjogojskoj farmi Sveučilišta Harper Adams u Velikoj Britaniji. U prvom istraživanju bilo je 61 prase u tri grupe, prasad A i B grupe bila je hranjena krmačinim mlijekom i predstarterom, a prasad u trećoj grupi je uz ovaj obrok dobivala je i mliječnu zamjenicu. U grupi A i B mortalitet prasadi bio je 5,9 odnosno 4,2 % dok je u C grupi prasadi...
UTJECAJ KLIMATSKIH PRILIKA NA DVOGODIŠNJU PROIZVODNJU STOČNIH JEČMOVA NA OPG BOROVIĆ U 2016. I 2017.
UTJECAJ KLIMATSKIH PRILIKA NA DVOGODIŠNJU PROIZVODNJU STOČNIH JEČMOVA NA OPG BOROVIĆ U 2016. I 2017.
Bruno Borović
U ovom istraživanju uspoređena su dva različita kultivara ječma za hranidbu stoke u dvije uzastopne proizvodne godine. Za pripremu tla za sjetvu, te cjelokupan uzgoj ječma primijenjene su sve agrotehničke mjere, te zaštita od korova i bolesti. Za sjetvu je korišteno sjeme sortnog ječma Bosut, 230 kg ha-1 i hibridnog ječma Jallon, 90 kg ha-1. Hibridni ječma Jallon u dvije uzastopne godine je imao veći prinos od sortnog ječma Bosuta, ali u drugoj proizvodnoj godini zbog dugog...
UTJECAJ KLIMATSKIH PRILIKA NA PRINOS I KVALITATIVNA SVOJSTVA RAZLIČITIH HIIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU KRIŽEVCI
UTJECAJ KLIMATSKIH PRILIKA NA PRINOS I KVALITATIVNA SVOJSTVA RAZLIČITIH HIIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU KRIŽEVCI
Marko Potroško
Istraživanje je provedeno na površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u tri klimatski različite godine; sušnoj 2012., prosječnoj 2013., i vlažnoj 2014. s hibridima kukuruza iz FAO grupe 200 (Bc244, Ondina), FAO grupe 300 (Bc306, OS 398), FAO grupe 400 (Pajdaš i Drava404) i FAO grupe 500 (OS 515 i Bc572). Cilj rada je utvrditi reakciju hibrida kukuruza na različiti vremenske uvjete. Poljoprivrednom ocjenom klime na osnovi klimatski podataka za razdoblja 1986. –...
UTJECAJ KONSOCIJACIJE NA RAST I RAZVOJ NEVENA I MRKVE
UTJECAJ KONSOCIJACIJE NA RAST I RAZVOJ NEVENA I MRKVE
Ema Šok
Istraživanje se bazira na ispitivanju konsocijacije nevena (Calendula officinalis L.) s mrkvom (Daucus carota L.) na površini Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Interes za uzgojem bilja u konsocijaciji proizlazi iz potrebe za promjenama od dosadašnjeg konvencionalnog uzgoja prema smanjenju primjene kemijskih sredstava u integriranoj i ekološkoj proizvodnji. Cilj ovog istraživanja je ispitati utjecaj konsocijacije nevena (Calendula offinalis L.) i mrkve (Daucus carota L.) na...
UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA NA KAKVOĆU SJETVE
UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA NA KAKVOĆU SJETVE
Vladimir Miloš
Mehanizacija za sjetvu prije svega nastoji da se sjeme rasporedi tako da ima dovoljno svijetla, zraka i hranjivih tvari. Osnovni zadatak sijačica je položiti neoštećeno sjeme u tlo da se postigne sigurno klijanje i dobar razvoj biljaka. Osim toga sijačice sjetvom trebaju osigurati optimalan sklop biljaka raspoređenih u ravne redove, što je preduvjet visokih prinosa, mogućnosti potpuno mehanizirane obrade, gnojidbe, zaštite i berbe. Kvaliteta tj. preciznost sjetve ima veliki utjecaj...
UTJECAJ KULTIVARA I OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS ULJNIH BUČA
UTJECAJ KULTIVARA I OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS ULJNIH BUČA
Matija Žmegač
Cilj ovih istraţivanja bio je utvrditi utjecaj kultivara i oblika vegetacijskog prostora na prinos sjemena uljnih buča (Cucurbita pepo L. var. oleifera) na području sjeverozapadne Hrvatske. Istraţivanje je provedeno na pokušalištu Visokoga gospodarskog učilišta u Kriţevcima (VGUK) i na poljoprivrednom obrtu Autoprijevoz i uzgoj ţitarica Ivan Ţmegač (Vinica) u 2016. godini. Pokus je postavljen po bloknom rasporedu u četiri ponavljanja. U pokusu su istraţivana dva kultivara...
UTJECAJ MARKETINŠKE OKOLINE NA POSLOVNO PLANIRANJE OPG-A BARIČEVIĆ
UTJECAJ MARKETINŠKE OKOLINE NA POSLOVNO PLANIRANJE OPG-A BARIČEVIĆ
Stipo Barišić
Nestabilno tržište, stalna kretanja i promjene načina i stila života osnovne su odrednice tržišta poljoprivredno prehrambenih proizvoda, poglavito posljednjih godina. Promjene kao što su: globalizacija, zasićenost tržišta nekim proizvodima, ali i smanjena potrošačka lojalnost neki su od dokaza tih promjena. Svrha razumijevanja upravljanja marketinškom okolinom poduzeća jest temelj za donašanje važne odluke u poslovanju. U tom kontekstu ono se može promatrati kao alat za...
UTJECAJ MIKROKLIMATSKIH UVJETA NA DULJINU CVATNJE UKRASNE GRAHORICE
UTJECAJ MIKROKLIMATSKIH UVJETA NA DULJINU CVATNJE UKRASNE GRAHORICE
Anamarija Horvat
Ukrasna grahorica (Lathyrus odoratus ) je jednogodišnja penjačica koja poţeljni florni element tradicijskih cvjetnih vrtova. Zbog dekorativnih cvjetova sve su popularniji kultivari ove vrste koji se uzgajaju uglavnom za rez, dok je tradicijska grahorica sve rjeĎi stanovnik naših vrtova. Cilj istraţivanja bio je utvrditi najpovoljniji poloţaj za uzgoj ukrasne grahorice, te je u tu svrhu postavljen pokus na sunčanom i sjenovitom staništu. Tijekom vegetacije provedena su mjerenja...
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS KRMNOG SIRKA U 2015. GODINI
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS KRMNOG SIRKA U 2015. GODINI
Matija Galović
Sirak je sve zastupljenija kultura u Hrvatskoj, kako zbog proizvodnje voluminozne mase za hranidbu stoke, tako i zbog proizvodnje biomase za biopostrojenja. Hibridi krmnog sirka vrlo se dobro uklapaju u slijed proizvodnje kvalitetne krme na obiteljskim gospodarstvima. U proizvodnji sirka na gospodarstvima primjenjuju se različite gustoće sjetve s različitim oblicima vegetacijskog prostora. Često se primjenjuju širi meĎuredni razmaci, s malim razmacima izmeĎu biljaka u redu. Uţi...
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS VOLUMINOZNE MASE HIBRIDA SIRKA INKA
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS VOLUMINOZNE MASE HIBRIDA SIRKA INKA
Tomislav Funtek
SAŽETAK Hibridi krmnog sirka vrlo se dobro uklapaju u slijed proizvodnje kvalitetne krme na obiteljskim gospodarstvima. OPG Tkaličanac je gospodarstvo U Velikoj Pisanici (Bjelovarsko-bilogorska županija) koje za potrebe hranidbe mliječnih krava redovito uzgaja sirak. Sjetva se obavlja klasičnom žitnom sijačicom na uske međuredne razmake. U 2012. godini postavljeno je istraživanje s hibridom sirka i sudanske trave Inka, a istraživan je utjecaj oblika vegetacijskog prostora na prinos...
UTJECAJ OBOGAĆENIH KAVEZA NA ODRŽIVOST PROIZVODNJE KONZUMNIH JAJA NA OBITELJSKOJ FARMI KONES-BI D.O.O.
UTJECAJ OBOGAĆENIH KAVEZA NA ODRŽIVOST PROIZVODNJE KONZUMNIH JAJA NA OBITELJSKOJ FARMI KONES-BI D.O.O.
Slaven Babić
Istraživanje je provedeno na farmi KONES-BI iz Velikog Pašijana. Farma se bavi proizvodnjom konzumnih jaja, kapaciteta je 84000 kljunova. U radu je istražena proizvodnja konzumnih jaja iz dva kavezna sustava držanja kokoši nesilica u dvije proizvodne godine u konvencionalnim kavezima i dvije u obogaćenim kavezima. Istražena je proizvodnost, konverzija hrane, mortalitet i kvaliteta jaja. Proizvodnost jaja u obogaćenim kavezima je nešto lošija. Kokoši su nesle manje jaja (308, 310)...
UTJECAJ ODREĐENIH OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA BROJ SOMATSKIH STANICA U MLIJEKU KRAVA NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
UTJECAJ ODREĐENIH OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA BROJ SOMATSKIH STANICA U MLIJEKU KRAVA NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
Mirano Borčić
U istraživanju utjecaja određenih okolišnih čimbenika na broj somatskih stanica u mlijeku krava na području grada Križevaca korišteno je 10700 selekcijskih uzoraka mlijeka dobivenih redovitom kontrolom mliječnosti krava. Istraživanje je provedeno na području grada Križevaca u razdoblju od 01.12.2014. do 30.11.2015., s ciljem utvrđivanja kretanja BSS te istraživanja utjecaja određenih okolišnih čimbenika (rednog broja laktacije, stadija laktacije, sezone i veličine stada) na...

Paginacija