Paginacija

Utjecaj veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente prinosa bijele lupine (Lupinus albus L.)
Utjecaj veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente prinosa bijele lupine (Lupinus albus L.)
Josipa Pavleković
Pokus sa ekopopulacijom bijele lupine (Lupinus albus L.) koja se uzgaja u Križevcima postavljen je na površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2017. godini sa ciljem utvrđivanja utjecaja veličine i oblika vegetacijskog prostora na komponente prinosa lupine. Istraživale su se dvije gustoće sjetve (70 i 85 sjemenki / m2) i dva međuredna razmaka (25 i 50 cm). Pokus je postavljen prema shemi slučajnog bloknog rasporeda u 4 ponavljanja. Istraživano je sljedeće: masa...
Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohman brown do 18 tjedana starosti na farmi PIKO d.o.o. Volavje
Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohman brown do 18 tjedana starosti na farmi PIKO d.o.o. Volavje
Matija Gršić
U završnom radu pod naslovom Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohmann brown na farmi Piko d.o.o. Volavje prikazana je tehnologija i način uzgoja pilenki od jednodnevnih pilića pa do kokoši starosti 18 tjedana, a sve u svrhu kako bi se iskoristio njihov puni genetski potencijal, odnosno dobila puna proizvodnost. Kako bi se puni genetski potencijal mogao ispuniti, uzgoj se odvija u skladu s tehnološkim normama propisanim od strane proizvođača hibrida. Farma Piko d.o.o. jedna je od...
Uzgoj, zdravlje i dobrobit ovaca na farmama Bioplod Lika d.d.
Uzgoj, zdravlje i dobrobit ovaca na farmama Bioplod Lika d.d.
Nikolina Palijan
Na farmama tvrtke Bioplod Lika d.d. u Lici 2016. godine provedeno je istraživanje uzgoja, zdravlja i dobrobiti ovaca. Istraživana su dva stada ličke pramenke, jedno u prelaznom razdoblju za ekološku proizvodnju, drugo u ekološkoj proizvodnji. Autohtona pasmina lička pramenka je odličan izbor za ekološku proizvodnju na tom području. Potvrđena je pretpostavka istraživanja u oba stada s obzirom da su zadovoljena sva propisana načela uzgoja, dobrobiti i zaštite zdravlja ovaca u...
UČINAK KASNE PRIHRANE PŠENICE NA PRINOS I KVALITETU ZRNA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
UČINAK KASNE PRIHRANE PŠENICE NA PRINOS I KVALITETU ZRNA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Marko Hećimović
U ovom radu istražen je utjecaj treće prihrane na kvalitativne i kvantitativne pokazatelje pšenice u makropokusu na površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Makropokus je postavljen po bloknom rasporedu sa dvije sorte pšenice u tri ponavljnja, sa tri varijante gnojidbe na površini od 1 ha. Prva varijanta gnojidbe je bila bez treće prihrane, dok su druge dvije sadržavale treću prihranu. U trećoj varijanti druga prihrana je bila s Petrokemijasom, novim gnojivom...
UČINAK TREĆE PRIHRANE DUŠIKOM NA KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE  POKAZATELJE MIKROPOKUSA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2015.
UČINAK TREĆE PRIHRANE DUŠIKOM NA KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE POKAZATELJE MIKROPOKUSA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2015.
Tatjana Turk
U radu je istražen utjecaj treće prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitativne pokazatelje pšenice u makropokusu na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Izvršena su mjerenja broja klasova/m2, visine biljaka, masa 1000 zrna, hektolitarska masa, vlaga i prinos, te količina bjelančevina i glutena. Prihrana dušikom pokazuje povoljan učinak na većinu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja kvalitete istraživanih sorti pšenice, Srpanjke i Kolede. Trećom prihranom...
UČINKOVITOST RADA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG ĐURAN U 2015. GODINI
UČINKOVITOST RADA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG ĐURAN U 2015. GODINI
Domagoj Đuran
Istraživanje učinkovitosti rada linije strojeva za spremanje sjenaže provedeno je na OPG-u Đuran. OPG se bavi uzgojem mliječnih krava i tovom vlastite junadi pa mu je potrebna kvalitetna hrana za stoku. U istraživanju je korištena metoda kronometrijskog praćenja radnih operacija prilikom spremanja sjenaže i izračuna prosječnog radnog učinka strojeva u liniji za sjenažu na parcelama različite veličine i položaja. U istraživanje su bili uključeni rotacijska kosilica,...
Učinkovitost mjera ruralnog razvoja na ruralni turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji
Učinkovitost mjera ruralnog razvoja na ruralni turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ivana Ščetarić
Rad se bavi predstavljanjem stanja ruralnog turizma, kao i mjera namijenjenih njegovom razvoju u Hrvatskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Baziran je na rezultatima prethodnih istraživanja, ali i novijim podacima te analizira ponudu ruralno turističkih objekata prema Nacionalnom katalogu ruralnog turizma, programe potpore i poticaja. Evidentno je da ruralni turizam u Hrvatskoj ima trend rasta, a pitanje koje se postavlja u radu jest da li dosadašnji razvoj ruralnog turizma...
VAŽNOST UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM U SREDIŠNJEM LABORATORIJU ZA KONTROLU MLIJEKA
VAŽNOST UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM U SREDIŠNJEM LABORATORIJU ZA KONTROLU MLIJEKA
Tea Ščetarić Jasek
Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Ona sadrži sve zahtjeve koje moraju zadovoljiti ispitni i umjerni laboratoriji ako žele dokazati da provode sustav upravljanja, da su tehniĉki osposobljeni te da mogu davati tehniĉki valjane rezultate. Akreditacijska tijela koja utvrĊuju osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija upotrebljavaju ovu meĊunarodnu normu kao...
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA POLJOPRIVREDNOG REPROMATERIJALA NA PRIMJERU PODUZEĆA POLJOCENTAR D.O.0.
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA POLJOPRIVREDNOG REPROMATERIJALA NA PRIMJERU PODUZEĆA POLJOCENTAR D.O.0.
Aleksandra Ivanić
Predmet rada je istražiti tržište i sudionike tržišta poljoprivrednog repromaterijala odnosno moguće kanale distribucije. Na konkretnom primjeru poduzeća Poljocentar d.o.o. prikazani su i analizirani kanali distribucije, ponuda i potražnja odnosno dobavljači i kupci poljoprivrednog repromaterijala. Definiran je pojam repromaterijala, te što sve on obuhvaća. Opisani su čimbenici koji utječu na ponudu i potražnju poljoprivrednog repromaterijala. Navedena je i zakonska regulativa...
VELIČINA LEGALA PRVOPRASKINJA U PRASILIŠTU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, UNIVERZE V MARIBORU
VELIČINA LEGALA PRVOPRASKINJA U PRASILIŠTU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, UNIVERZE V MARIBORU
Martina Lalić
Cilj istraživanja je bilo utvrditi veličinu legla kod prvopraskinja u Uzgojnom centru za svinje u Mariboru za krmače pasmina njemački landras i autohtone krškopolske krmače. Promatrana su svojstva plodnosti: broj ukupno oprasene, živooprasene i mrtvooprasene prasadi u leglu. Podaci za istraživanje prikupljeni su iz evidencije u Uzgojnom centru za svinje. U analizu je uključeno ukupno 26 krmača. Podaci o veličini legla uključivali su zapise samo prvih legala, kriterij grupiranja...
VREDNOVANJE STARIH SORTI I LOKALNIH EKOPOPULACIJA SALATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015.
VREDNOVANJE STARIH SORTI I LOKALNIH EKOPOPULACIJA SALATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015.
Dijana Murtić
U završnom radu opisan je način proizvodnje sjemena starih sorata salate. Tijekom vegetacije zasađeno je 40 različith uzoraka salate i vršena su opažanja prema modificiranim UPOV-im deskriptorima (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Sakupljeno je sjeme svih uzoraka i pohranjeno u gen banku pod oznakom pod kojom je uvedeno u bazu podataka. Misija je osigurati i promicati učinkovit sustav zaštite biljnih sorti, s ciljem poticanja očuvanja starih...
Vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Halauš
Vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Halauš
Dario Halauš
Provedeno je istraživanje na pet ARKOD parcela obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Halauš. Cilj istraživanja bio je odrediti bonitetne vrijednosti poljoprivrednih zemljišta sukladno Pravilniku (NN 151/13) i izraditi preporuku gnojidbe za ciljane prinose kultura koje će se zasijati na istraživanim parcelama. U radu se opisuje i ARKOD sustav pomoću kojeg se provodi evidencija poljoprivredenog zemljišta. Terenskim i laboratorijskim istraživanjem utvrđene su određene razlike...

Paginacija