Pages

DRUŠTVENA OBILJEŽJA KULTURNE BAŠTINE KALNIČKOG KRAJA
DRUŠTVENA OBILJEŽJA KULTURNE BAŠTINE KALNIČKOG KRAJA
Ružica Višak
Ovim završnim radom žele se prikazati obilježja kulturne baštine kalničkog kraja. Želi se prikazati na koje sve načine udruge, općina i Turistička Zajednica Kalnika kroz organizaciju raznih manifestacija i događaja doprinose sveukupnoj društvenosti kalničkog kraja. Istraživanje je provedeno metodom intervjua s osobama koje su važne u radu udruga i općine Kalnik, a koje su zadužene za čuvanje kulturne baštine kalničkog kraja. Rezultati istraživanja su pokazali da su...
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
Samantha Lujić
Predmet ovog rada je prikaz povijesnih činjenica koje su utjecale na oblikovanje kulturne baštine u ruralnom području vrbovečkog kraja. Cilj rada je analizirati karakteristike ruralnog društva i njegov utjecaj na razvoj kulturnog identiteta, a svrha rada je, povratno, afirmirati uzajamni odnos kulturne baštine za društveni razvoj vrbovečkog područja, a koju je potrebno očuvati i za sljedeće generacije. U radu je korišten anketni upitnik o socioekonomskim obilježjima...
DRUŠTVENI ZNAČAJ KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA U RURALNOM RAZVOJU TUROPOLJA
DRUŠTVENI ZNAČAJ KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA U RURALNOM RAZVOJU TUROPOLJA
Gordana Kuzmec
Kulturna baština je vezana uz ljude i stoga ima veliko društveno značenje, pruža osjećaj pripadnosti i sigurnosti. Ključan čimbenik za očuvanje kulturne baštine je osjećaj ljudi prema vlastitoj kulturi i tradiciji, samim time djeluje poticajno na promociju i prenošenje tog osjećaja na mlađe generacije. Kroz isticanje svojeg kulturnog nasljeđa kulturno-umjetnička društva ciljaju na povećanje kvalitete života, poticanje lokalnog razvoja i čine seoska područja...
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
Silvija Mucić
U ovom radu analizira se društveni značaj urbanih vrtova u Gradu Zagrebu putem provedbe intervjua sa stručnjacima zaduženima za razvoj urbanih vrtova i korisnika tih vrtova. Iako urbani vrtovi postoje već desetljećima u Gradu Zagrebu i postojali su primarno zbog uzgoja hrane za vlastite potrebe, danas su urbani vrtovi važni zbog jačanja svijesti o njihovoj ulozi u održivom razvoju, utjecaju ekološki uzgojene hrane na zdravlje čovjeka kao i pokretanju projekta Gradski vrtovi uz...
DRŽANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH  KONJA U KONJIČKOM CENTRU  MILL EQUESTRIAN U VELIKOJ BRITANIJI
DRŽANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH KONJA U KONJIČKOM CENTRU MILL EQUESTRIAN U VELIKOJ BRITANIJI
Ana Krnetić
U radu se opisuje dresurno jahanje – njegova povijest, načela, pravila i dresurnje radnje. Detaljno su opisane dresurne kategorije, od najniže do najveće, navedeni su bodovi potrebni za prelazak u višu kategoriju od postignute i radnje koje se traže od konja u svakoj od njih. Nakon upoznavanja s dresurnim jahanjem, opisano je korištenje i držanje konja u konjičkom centru Mill Equestrian. Vlasnica centra, gđa Fiona Skiper od malena je vezana uz konje, trenirala je u raznim...
DUGOVJEČNOST I PROIZVODNI REZULTATI PIC HIBRIDNIH KRMAČA
DUGOVJEČNOST I PROIZVODNI REZULTATI PIC HIBRIDNIH KRMAČA
Ljubica Žnjidarić
Provedeno je istraživanje proizvodnih pokazatelja u reprodukciji za 14 716 oprasenih životinja na svinjogojskoj farmi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kroz tri godine (2016., 2017. i 2018.). Cilj je analiza i prikaz plodnosti i dugovječnosti krmača PIC hibrida te utjecaja rednog broja prasenja na rezutate u reprodukciji. Primjetna je visoka negativna povezanost između broja rođene prasadi i rednog broja legla (p<0,01). Utvrđena je statistički značajna povezanost (r=0,73; p<0,05) između...
Diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti kroz IPARD program
Diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti kroz IPARD program
Ivan Gospić
IPARD je EU pretpristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj za razdoblje 2007.–2013., a diversifikacija je upotpunjavanje ili proširivanje proizvodnog ili prodajnog asortimana uključivanjem novih proizvoda i usluga koji se razlikuju od dosadašnjih. Svrha ovog rada bila je istražiti doprinos pretpristupnog programa IPARD (Mjera 302) na razvoj nepoljoprivrednih aktivnosti u ruralnim područjima Republike Hrvatske te analizirati vrstu ulaganja koja su sredstvima ovog fonda...
EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Nikolina Forić
U sekundarnoj analizi rada istražuju se literaturni izvori o posljedicama koje za sobom ostavlja konvencionalna poljoprivreda, te koliko je nužno ponovno uspostaviti ekološku stabilnost koja je jedan od osnovnih preduvjeta održivog razvoja. Osnovni resurs održivog razvoja u ruralnom području koji se treba nastaviti poticati je ruralni turizam, te njegovi specifični oblici kao što su ekoturizam, agroturizam i ekoagroturizam, a u Hrvatskoj je naglašen potencijal za ekološku...
EKOLOŠKI UZGOJ ARONIJE NA IMANJU EKO BOBO TRGOVINA
EKOLOŠKI UZGOJ ARONIJE NA IMANJU EKO BOBO TRGOVINA
Mario Gerić
Istraživanje je provedeno na gospodarstvu „Eko Bobo“ koje se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji; u gradi Krapini. U postupku istraživanja obrađena je biljka aronija od njezine sadnje, pa do finalnog proizvoda. Istraživanje je obuhvatilo tehnologiju uzgoja aronije u 2011. godini kada je posađen jedan dio sadnica i obradu sadnica koje su posađene 2010 godine. Eko bobo trgovina raspolaže sa svom potrebnom mehanizacijom i opremom za uzgoj aronije, od sadnje do gotovih proizvoda...
EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA NAVODNJAVANJA U KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA NAVODNJAVANJA U KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Marin Belković
Koprivničko-križevačka županija je donijela Plan navodnjavanja, koji će se realizirati kroz faznu izgradnju i biti će temelj za razvoj sustava navodnjavanja na području Županije u segmentu planiranja, projektiranja i koordinacije izvođenja. U cilju utvrđivanja pretpostavke da plan navodnjavanja pridonosi razvoju poljoprivrede i da će se njegovom realizacijom postići šira društvena korist, izvršena je ekonomska analiza i procjena isplativosti Pilot projekta navodnjavanja...
Efekti primjene silaže crvene djeteline u hranidbi ovaca u bređosti i ranoj laktaciji
Efekti primjene silaže crvene djeteline u hranidbi ovaca u bređosti i ranoj laktaciji
Domagoj Stančec
Istraživanje o efikasnosti crvene djeteline kao potencijalne zamjene za koncentratna krmiva ili smjese u vrijeme kasne bređosti i perioda početka laktacije provedeno je u razdoblju od prosinca 2016. godine do travnja 2017. godine. Istraživanje je provedeno na ovčarskoj farmi Sveučilišta Harper Adams u Velikoj Britaniji. U istraživanju je sudjelovalo 45 ovaca podijeljenih u tri hranidbene skupine - 1. skupina: travna silaža i koncentrat, - 2. skupina: silaža crvene djeteline i...
Evidentiranje poljoprivrednog zemljišta kroz model "geotagiranja" u ARKOD sustavu
Evidentiranje poljoprivrednog zemljišta kroz model "geotagiranja" u ARKOD sustavu
Emilija Lukić
Rad se bavi istraživanjem korištenja aplikacije geotagiranja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Radeći na evidentiranju poljoprivrednog zemljišta veći niz godina, geotagiranje kao jedna od metoda ARKOD funkcionalnosti uvedena novim Pravilnikom o evidenciji poljoprivrednog zemljišta (17/18) autorici se učinila vrlo korisnom i zanimljivom pa ju je odlučila istražiti i analizirati kroz anketu koju je provela među korisnicima te kroz fokus grupu koju čine kolegice i kolege koji...

Pages