Paginacija

MJERE OČUVANJA BILJNIH GENETSKIH RESURSA STARIH SORATA I EKOPOPULACIJE POVRĆA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
MJERE OČUVANJA BILJNIH GENETSKIH RESURSA STARIH SORATA I EKOPOPULACIJE POVRĆA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Ivana Hanić
Potrebe suvremenog društva dovele su do brzog razvoja genetike i oplemenjivanja bilja, stvaranja i uporabe ujednačenih i visokoprinosnih sorata poljoprivrednih kultura. Stare sorte i ekopopulacije povrća nestaju iz proizvodnje. Kao posljedica toga smanjena je genetska raznolikost povrtnih kultura. Očuvanje genetskih izvora osigurava dostupnost istraživačima i proizvođačima, što pridonosi raznolikijoj i kvalitetnijoj prehrani sadašnjim i budućim generacijama. Gotovo u čitavom...
MOGUĆA POBOLJŠANJA U TEHNOLOŠKOM PROCESU SKLADIŠTENJA VOĆA I POVRĆA U LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNOM CENTRU VIROVITICA UVOĐENJEM GLOBAL G.A.P. SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
MOGUĆA POBOLJŠANJA U TEHNOLOŠKOM PROCESU SKLADIŠTENJA VOĆA I POVRĆA U LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNOM CENTRU VIROVITICA UVOĐENJEM GLOBAL G.A.P. SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Berislav Moslavac
Jedan od najvažnijih i najprihvaćenijih komercijalnih standarda u Europskoj Uniji je GlobalG.A.P. Cilj primjene GlobalG.A.P. sustava je jačanje povjerenja kupaca u kvalitetu i zdravstvenu ispravnost poljoprivrednih proizvoda, te stalna briga o zdravlju i sigurnosti zaposlenika na farmi kao i životinja u uzgoju. Cilj mu je također minimalizirati negativne učinke poljoprivrede na okoliš te osigurati odgovoran odnos prema stanovništvu.GlobalG.A.P. je standard koji je...
MOGUĆNOSTI I OBLICI FINANCIRANJA POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I PROJEKATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI
MOGUĆNOSTI I OBLICI FINANCIRANJA POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I PROJEKATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI
Zrinka Cikoja
Financijske potpore poljoprivrednicima uvelike utječu na gospodarstvo mjesta u kojemu se primjenjuju zato što povećavaju radne kapacitete poljoprivrednika, pomažu im osuvremeniti vlastitu poljoprivrednu proizvodnju te ih navode na sudjelovanje na manifestacijama vezanima za poljoprivredu izvan mjesta stanovanja. Financijske potpore daju se na razini Europske unije, regije, županije, grada ili općine, a postoje i financijske potpore koje se primjenjuju ovisno o nekim drugim...
MOGUĆNOSTI RAZVOJA RAZLIČITIH OBLIKA RURALNOG TURIZMA U NASELJU ČREČAN
MOGUĆNOSTI RAZVOJA RAZLIČITIH OBLIKA RURALNOG TURIZMA U NASELJU ČREČAN
Dino Puđa
Razvoj ruralnog turizma temelji se na održivom razvoju, odnosno na revitalizaciji već postojeće tradicijske gradnje, odnosno baštine, kojoj se daje nova turistička namjena. Budući da se na prostoru Međimurske županije nalazi značajan broj specifičnih ruralnih imanja, a ujedno je to kraj bogate tradicije, gastronomije, narodnih običaja i starih zanata, cilj završnog rada je prikazati naselje Črečan kao pogodno mjesto za razvoj ruralnog turizma. Specifičnosti naselja Črečan...
MOKRA HRANIDBA SVINJA NA FARMI FARMER-KISS U MAĐARSKOJ
MOKRA HRANIDBA SVINJA NA FARMI FARMER-KISS U MAĐARSKOJ
Vedran Martin Sever
Istraživanje mokre hranidbe svinja provedeno je tijekom 2014. godine na svinjogojskoj farmi Farmer-Kiss Kft u Republici Mađarskoj. Farmer-Kiss Kft. se bavi proizvodnjom rasplodnih svinja i svinja za tov. Podaci vezani uz proizvodnju na farmi dobiveni su od vlasnika farme putem intervjua. Proizvodni rezultati su prikupljeni metodom anketiranja. Tijekom istraţivanja praćen je broj svinja, način držanja, način hranidbe, količina utrošene hrane, vrste krmiva. Zbog nemogućnosti...
MORFOLOGIJA I FIZIOLOGIJA OKA U PASA
MORFOLOGIJA I FIZIOLOGIJA OKA U PASA
Petra Pavlov
Kod pasa različitih pasmina nalazimo određene specifičnosti u građi i izgledu očne pozadine odnosno fundusa. U ovom radu opisane su specifičnosti očne pozadine hrvatskog ovčara te retinalna atrofiju kao specifično nasljedno oboljenje pozadine oka koje je utvrđeno kod ove pasmine. Naime, hrvatski ovčar je vrlo stara pasmina čiji se opis prvi put objelodanjuje davne 1374. godine, a glavne osobine pasmine su se zadržale do danas. Također, u radu su usporedno opisane i bolesti koje...
MORFOLOŠKA SVOJSTVA NEVENA UZGAJANOG U KOSOCIJACIJI S MRKVOM
MORFOLOŠKA SVOJSTVA NEVENA UZGAJANOG U KOSOCIJACIJI S MRKVOM
Tamara Belak Ivanec
Konsocijacija podrazumijeva se uzgoj biljaka jedne ili više kultura na istoj proizvodnoj površini s meĊusobnim odnosom rasta i razvoja u cilju dobivanja većih prinosa, otpornijih biljaka na pojavu biljnih bolesti, korova i štetnika, boljeg iskorištavanja hranjiva i vode. Pokus je bio proveden na pokusnom polju Visokog gospodarskog uĉilišta u Križevcima u svrhu ispitivanja nevena (Calendula officinalis L.) i mrkve (Dacus carota L.) u konsocijaciji. Glavni cilj rada je bio ispitati ...
MORFOLOŠKI POKAZATELJI ODREĐENIH LJEKOVITIH VRSTA UZGOJENIH U VRTU LJEKOVITOG BILJA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
MORFOLOŠKI POKAZATELJI ODREĐENIH LJEKOVITIH VRSTA UZGOJENIH U VRTU LJEKOVITOG BILJA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Mateja Lovreković
U 2015. godine na „Ratarnici“ Visokog gospodarskog učilišta zasnovan je jedan manji vrt ljekovitog i začinskog bilja. Cilj ovog rada bio je morfološki opisati tri ljekovite vrste zastupljene u ljekovitom vrtu Visokog gospoarskog učilišta u Križevcima, arniku (Arnica chamissoris), bergamot (Monarda didyma) i neven (Calendula officinalis). Istraživanje je provedeno na deset biljaka po vrsti, a mjerena su sljedeća morfološka svojstva: prosječna visina, prosječna širina i...
MOTIVI KUPNJE I PERCEPCIJA POTROŠAČA O KVALITETI U KRATKIM LANCIMA OPSKRBE HRANOM
MOTIVI KUPNJE I PERCEPCIJA POTROŠAČA O KVALITETI U KRATKIM LANCIMA OPSKRBE HRANOM
Gorana Pavičić
U radu su predstavljene karakteristike kratkih lanaca opskrbe hranom i važnost razvijanja razliĉitih oblika KOL za plasman lokalno proizvedenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda krajnjim potrošačima. Glavno pitanje kojim se bavimo u ovom radu je, da li je moguće utvrditi glavne čimbenike kvalitete hrane u kratkom lancu opskrbe na temelju percepcije potrošača. U radu su putem empirijskog istraživanja analizirani motivi i sklonosti potrošača za kupovinu hrane putem kratkih...
MOTIVIRANOST MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA BAVLJENJE POLJOPRIVREDOM U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
MOTIVIRANOST MLADIH POLJOPRIVREDNIKA ZA BAVLJENJE POLJOPRIVREDOM U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ
Stella Rajić
U ovom radu istražuje se motivacija za bavljenje poljoprivredom kod mladih poljoprivrednika na području sjeverozapadne Hrvatske. Tema je istražena anketnim upitnikom koji je proveden na uzorku od 183 osobe u dobi od 18 do 40 godina. Glavni rezultat istraživanja je da je većina poljoprivrednika motivirana za bavljenje poljoprivredom zato što to voli i zato što žele nastaviti obiteljsku tradiciju. Smatraju da je isplativo baviti se poljoprivredom, no ulaganja u poljoprivrednu...
NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA GRADA ZAGREBA I MOGUĆNOST KORIŠTENJA "KATASTRA ZELENILA" ZA TU NAMJENU
NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA GRADA ZAGREBA I MOGUĆNOST KORIŠTENJA "KATASTRA ZELENILA" ZA TU NAMJENU
Dijana Varga
Za potrebe izrade plana navodnjavanja gradskog zelenila grada Zagreba na odabranoj parkovnoj površini u parku Diane Budisavljević, gradska četvrt Gornja Dubrava analizirani su klimatski uvjeti i izvršena su hidropedološka istraživanja. Determiniran je hipoglej mineralni. Također su izračunati elementi potrebni za navodnjavanje i preporučene su metode (načini) navodnjavanja. Analizom klimatskih uvjeta za grad Zagreb u tridesetogodišnjem razdoblju 1983. – 2012. i za razmatranu...

Paginacija