Paginacija

Vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Halauš
Vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Halauš
Dario Halauš
Provedeno je istraživanje na pet ARKOD parcela obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Halauš. Cilj istraživanja bio je odrediti bonitetne vrijednosti poljoprivrednih zemljišta sukladno Pravilniku (NN 151/13) i izraditi preporuku gnojidbe za ciljane prinose kultura koje će se zasijati na istraživanim parcelama. U radu se opisuje i ARKOD sustav pomoću kojeg se provodi evidencija poljoprivredenog zemljišta. Terenskim i laboratorijskim istraživanjem utvrđene su određene razlike...
ZADOVOLJSTVO KNJIŽNICOM VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U  KRIŽEVCIMA
ZADOVOLJSTVO KNJIŽNICOM VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Helena Posavec
U ovome radu prezentirati će se anketno istraživanje koje je provedeno 2012. godine na uzorku studenata VGUK-a. U anketi je sudjelovalo ukupno 138 redovnih studenata prve godine studija i druge godine studija usmjerenja Bilinogojstvo, Zootehika i Menadžment u poljoprivredi. U istraživanju se željelo saznati što studenti misle o fondu knjižnice, radu djelatnice, jesu li zadovoljni radnim vremenom knjižnice, koju građu najčešće koriste za pripremanje ispita, seminara, projektnih...
ZADOVOLJSTVO KUPACA U AGROCENTRIMA LUPRES D.O.O.
ZADOVOLJSTVO KUPACA U AGROCENTRIMA LUPRES D.O.O.
Dominik Lončar
Razvojem slobodnog tržišta konkurencija je postala sve veća i oštrija, a to pred poduzetnike i menadžment stavlja sve veće zahtjeve. Zbog takvog sve izbirljivijeg tržišta, tvrtke se moraju neprestano i kontinuirano razvijati i prilagoĊavati kako bi osigurale opstanak na tržištu i konkurentnost, a glavni resurs u tome je znanje i inovativnost koji predstavljaju kljuĉ postizanja konkurentske prednosti na tržištu. Pritom je zadovoljstvo kupaca bitan pokazatelj kvalitete prodajnog...
ZADOVOLJSTVO POLJOPRIVREDNIKA  PROVEDBOM PODMJERE 6.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"
ZADOVOLJSTVO POLJOPRIVREDNIKA PROVEDBOM PODMJERE 6.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"
Jelena Antolković
Predmet ovog rada je prikazati zadovoljstvo poljoprivrednika provedbom podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ putem intervjua nekih od korisnika mjere s područja Svetog Ivana Zeline i grada Zagreba. Cilj ovog istraživanja je utvrditi prednosti ove podmjere, ali i mane zbog kojih se tek mali broj poljoprivrednika javio na ovaj natječaj. Rezultati istraživanja pokazuju kako su neinformiranost poljoprivrednika, preduga čekanja na rezultate i isplatu prve...
ZADOVOLJSTVO POLJOPRIVREDNIKA PROVEDBOM PODMJERE 6.3.1. TE KONZULTANTSKIM USLUGAMA RAZVOJNE AGENCIJE SIMORA
ZADOVOLJSTVO POLJOPRIVREDNIKA PROVEDBOM PODMJERE 6.3.1. TE KONZULTANTSKIM USLUGAMA RAZVOJNE AGENCIJE SIMORA
Marija Vuger
Predmet i cilj ovoga rada je utvrditi zadovoljstvo korisnika s područja Sisačko-moslavačke županije podmjerom 6.3.1. te konzultantskim uslugama razvojne agencije SIMORA. Materijali korišteni za istraživanje su prikupljani i analizirani podaci Razvojne agencije SIMORE za natječaj podmjere 6.3.1. u 2017. godini, broju ukupno prijavljenih korisnika na natječaju te broju korisnika koji su na tom natječaju prošli. Za prikupljanje primarnih podataka korištena je metoda intervjua....
ZAGREBAČKA TRŽNICA DOLAC KAO MJESTO IZRAVNE PRODAJE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
ZAGREBAČKA TRŽNICA DOLAC KAO MJESTO IZRAVNE PRODAJE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA
Ana Matojić
Zbog osviještenosti današnjih potrošača i želje za kupovanjem zdrave i kvalitetne hrane raste i potražnja za domaćim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Tržnice su idealno mjesto na kojem potrošači mogu izravno od proizvođača kupiti te proizvode. Predmet ovog diplomskog rada je Zagrebačka tržnica Dolac, koja je analizirana kao mjesto izravne prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Svrha rada je ukazati na važnost izravne prodaje na tržnici, kako za proizvođače...
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA BAVLJENJE AGROTURIZMOM
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA BAVLJENJE AGROTURIZMOM
Sanja Jarčević
Istraživanjem se putem anketnog upitnika provedenoga među 65 studenata Visokoga gospodarskog učilišta nastojalo utvrditi jesu li mladi spremni baviti se agroturizmom, odnosno, postoji li zainteresiranost za takvu vrstu posla. Zabrinjava pokazatelj da većina ispitanika ne poznaje propise koje treba poštivati prilikom pokretanja, odnosno vođenja agroturizma, no, 46% iskazuje interes za bavljenje agroturizmom u sljedećih 5 godina. Kao motiv za pokretanje agroturističke djelatnosti...
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA POLJOPRIVREDNO PODUZETNIŠTVO
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA POLJOPRIVREDNO PODUZETNIŠTVO
Bojan Smontara
Predmet ovog rada je prikazati rezultate ankete „Mladi i poduzetništvo“, a koja je provedena od strane Koprivničkog poduzetnika d.o.o. Koprivnica na studentima završne godine stručnog studija Poljoprivreda na VGUK krajem 2015. godine. Cilj rada je na osnovu dobivenih odgovora ispitanika definirati stavove o poljoprivredi i zainteresiranost mladih/studenata VGUK za bavljenje poljoprivrednim poduzetništvom. Rezultati istraživanja pokazuju da interes za poljoprivredno poduzetništvo...
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA STUDIJ POLJOPRIVREDE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
ZAINTERESIRANOST MLADIH ZA STUDIJ POLJOPRIVREDE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Antonio Levak
Ovim završnim radom želi se istražiti zainteresiranost mladih za studij poljoprivrede na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Želi se prikazati jasan uvid o studentskom standardu, stavovima studenata o motivaciji za studiranje i aspiracijama za vannastavne aktivnosti. Provedeno je anketno istraživanje kroz petogodišnje razdoblje od 2013/14. godine do 2017/18. godine na uzorku od 322 redovna studenta I. godine studija. Rezultati istraživanja pokazali su kako je VGUK potrebna...
ZAINTERESIRANOST POSJETITELJA JESENSKOG MEĐUNARODNOG BJELOVARSKOG SAJMA ZA DRŽAVNU STOČARSKU IZLOŽBU
ZAINTERESIRANOST POSJETITELJA JESENSKOG MEĐUNARODNOG BJELOVARSKOG SAJMA ZA DRŽAVNU STOČARSKU IZLOŽBU
Goran Cikač
U ovom radu obrađena je tematika sajma kao mjesta dodira ponude i potražnje roba, znanja i usluga s naglaskom na stočarsku izložbu na Jesenskom međunarodnom sajmu u Bjelovaru. Prikazan je povijesni razvoj stočarstva središnje Hrvatske s naglaskom na stočarske sajmove Bjelovara i okolice. Time se htjela naglasiti važnost bjelovarskog kraja za stočarstvo Republike Hrvatske. Anketnim istraživanjem posjetitelja Jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma ispitane su njihove potrebe i...
ZASNIVANJE UKRASNIH TRAVNJAKA NA PRIVATNIM OKUĆNICAMA
ZASNIVANJE UKRASNIH TRAVNJAKA NA PRIVATNIM OKUĆNICAMA
Edi Jukić
U posljednje vrijeme možemo primijetiti kako vlasnici obiteljskih kuća, zgrada te različitih rekreacijskih objekata sve više pridaju pažnju travnjacima pa je i potražnja za ukrasnim travnjacima sve veća. Za postizanje kvalitetnog travnjaka potrebno je ispuniti više uvjeta, važan je položaj travnjaka, klimatski uvjeti te pravilan odabir travne mješavine. Premda na svijetu postoji 600 rodova trava s otprilike 10 000 vrsta i sorata, travne smjese koje su namijenjene za sjetvu...
ZAŠTITA JABUKA U VOĆNJAKU PZ ZAČRETJE U MIRKOVCU U 2008. I 2009. GODINI
ZAŠTITA JABUKA U VOĆNJAKU PZ ZAČRETJE U MIRKOVCU U 2008. I 2009. GODINI
Dijana Golubić
U ovom završnom radu praćena je i evidentirana pojava bolesti i štetnika u voćnjaku jabuka Mirkovec (Krapinsko-zagorska županija) u 2008. i 2009. godini. Analizirane su vremenske prilike tijekom vegetacije te pojava bolesti i štetnika. Voćnjak je tretiran prema klimatskim prilikama te prema preporukama savjetodavne službe. U obje godine najvažnije bolesti bile su krastavost jabuke i pepelnica, a od štetnika jabučni savijač i lisni mineri te je obavljeno po 15 tretiranja u svakoj...

Paginacija