Paginacija

UČINAK RAZLIČITIH TRETMANA SJEMENA NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA PŠENICE
UČINAK RAZLIČITIH TRETMANA SJEMENA NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA PŠENICE
Luka Plavotić
Pšenica je najvažnija krušna žitarica i najraširenija je poljoprivredna kultura u svijetu. Plod pšenice je zrno koje se osim za ishranu ljudi koristi i za ishranu životinja. Dobro se prilagođava klimi i tlu, te prema vremenu sjetve dijeli se na ozimu i jaru pšenicu. Usprkos dobroj otpornosti na sušu posljednjih godina bilježi se pad rodnosti pšenice. Stoga se pokušava naći rješenje kako bi pšenica lakše prebrodila stresne uvjete. Na pokusnim površinama Visokog gospodarskog...
UČINAK TREĆE PRIHRANE DUŠIKOM NA KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE  POKAZATELJE MIKROPOKUSA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2015.
UČINAK TREĆE PRIHRANE DUŠIKOM NA KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE POKAZATELJE MIKROPOKUSA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2015.
Tatjana Turk
U radu je istražen utjecaj treće prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitativne pokazatelje pšenice u makropokusu na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Izvršena su mjerenja broja klasova/m2, visine biljaka, masa 1000 zrna, hektolitarska masa, vlaga i prinos, te količina bjelančevina i glutena. Prihrana dušikom pokazuje povoljan učinak na većinu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja kvalitete istraživanih sorti pšenice, Srpanjke i Kolede. Trećom prihranom...
UČINCI TRETIRANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA PENTADEKAPEPTIDOM (BPC 157) NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
UČINCI TRETIRANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA PENTADEKAPEPTIDOM (BPC 157) NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Katarina Pisačić
Pentadekapeptid BPC 157 u posljednje vrijeme je postao interesantan u obliku bio stimulatora u proizvodnji biljaka, no sve se još temelji na početnim istraživanjima. U 2018. godini provedeno je istraživanje primjene BPC 157 na raznim hibridima kukuruza. Istraživanje je provedeno na površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima. U pokusu je bilo 9 hibrida 3 FAO skupine, rani; FAO grupa 300, srednje kasni; FAO grupa 400 i kasni, FAO grupa 500. Korišteni su hibridi domaćih i...
UČINKOVITOST RADA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG ĐURAN U 2015. GODINI
UČINKOVITOST RADA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG ĐURAN U 2015. GODINI
Domagoj Đuran
Istraživanje učinkovitosti rada linije strojeva za spremanje sjenaže provedeno je na OPG-u Đuran. OPG se bavi uzgojem mliječnih krava i tovom vlastite junadi pa mu je potrebna kvalitetna hrana za stoku. U istraživanju je korištena metoda kronometrijskog praćenja radnih operacija prilikom spremanja sjenaže i izračuna prosječnog radnog učinka strojeva u liniji za sjenažu na parcelama različite veličine i položaja. U istraživanje su bili uključeni rotacijska kosilica,...
Učinkovitost mjera ruralnog razvoja na ruralni turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji
Učinkovitost mjera ruralnog razvoja na ruralni turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ivana Ščetarić
Rad se bavi predstavljanjem stanja ruralnog turizma, kao i mjera namijenjenih njegovom razvoju u Hrvatskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Baziran je na rezultatima prethodnih istraživanja, ali i novijim podacima te analizira ponudu ruralno turističkih objekata prema Nacionalnom katalogu ruralnog turizma, programe potpore i poticaja. Evidentno je da ruralni turizam u Hrvatskoj ima trend rasta, a pitanje koje se postavlja u radu jest da li dosadašnji razvoj ruralnog turizma...
VARIJABILNOST PRINOSA I UDJELA PROTEINA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2018.
VARIJABILNOST PRINOSA I UDJELA PROTEINA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2018.
Nikolina Matić
U ovom radu analizirala su se kvalitativna i kvantitativna svojstva pšenice na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Pokus je posijan 20.10.2017., a pretkultura je bila tikva. Tijekom pokusa pratile su se faze razvoja pšenice i vagala masa zrna/klas, brojali klasovi/m2, mjerila se dužina klasa i postotak proteina, te se izračunao broj zrna/klas, prinos po ha, masa 1000 zrna i hektolitarska masa. Posijane su sorte i linije pšenice. Linije: J 77, J 78, J 79, J 80, J 82, J 83, J...
VAŽNOST UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM U SREDIŠNJEM LABORATORIJU ZA KONTROLU MLIJEKA
VAŽNOST UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM U SREDIŠNJEM LABORATORIJU ZA KONTROLU MLIJEKA
Tea Ščetarić Jasek
Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Ona sadrži sve zahtjeve koje moraju zadovoljiti ispitni i umjerni laboratoriji ako žele dokazati da provode sustav upravljanja, da su tehniĉki osposobljeni te da mogu davati tehniĉki valjane rezultate. Akreditacijska tijela koja utvrĊuju osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija upotrebljavaju ovu meĊunarodnu normu kao...
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA POLJOPRIVREDNOG REPROMATERIJALA NA PRIMJERU PODUZEĆA POLJOCENTAR D.O.0.
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA POLJOPRIVREDNOG REPROMATERIJALA NA PRIMJERU PODUZEĆA POLJOCENTAR D.O.0.
Aleksandra Ivanić
Predmet rada je istražiti tržište i sudionike tržišta poljoprivrednog repromaterijala odnosno moguće kanale distribucije. Na konkretnom primjeru poduzeća Poljocentar d.o.o. prikazani su i analizirani kanali distribucije, ponuda i potražnja odnosno dobavljači i kupci poljoprivrednog repromaterijala. Definiran je pojam repromaterijala, te što sve on obuhvaća. Opisani su čimbenici koji utječu na ponudu i potražnju poljoprivrednog repromaterijala. Navedena je i zakonska regulativa...
VELIKA PISANICA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA - POVIJESNI PRIKAZ
VELIKA PISANICA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA - POVIJESNI PRIKAZ
Barbara Imbriša
Cilj ovog diplomskog rada je povijesni prikaz i analiza poslovanja Velika Pisanica poljoprivredne zadruge koja u kontinuitetu posluje već 75 godina. Zadruga predstavlja pozitivan primjer ovog poslovnog modela koji je nepravedno zapostavljenu u Republici Hrvatskoj. Zadruga je poslovni model koji može potaknuti iskorištavanje potencijala malih hrvatskih poljoprivrednih proizvođača te ponuditi njihove poljoprivredne proizvode tržištu tijekom cijele godine. Podržavajući proizvodnju i...
VELIČINA LEGALA PRVOPRASKINJA U PRASILIŠTU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, UNIVERZE V MARIBORU
VELIČINA LEGALA PRVOPRASKINJA U PRASILIŠTU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, UNIVERZE V MARIBORU
Martina Lalić
Cilj istraživanja je bilo utvrditi veličinu legla kod prvopraskinja u Uzgojnom centru za svinje u Mariboru za krmače pasmina njemački landras i autohtone krškopolske krmače. Promatrana su svojstva plodnosti: broj ukupno oprasene, živooprasene i mrtvooprasene prasadi u leglu. Podaci za istraživanje prikupljeni su iz evidencije u Uzgojnom centru za svinje. U analizu je uključeno ukupno 26 krmača. Podaci o veličini legla uključivali su zapise samo prvih legala, kriterij grupiranja...
VREDNOVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MAJETIĆ
VREDNOVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MAJETIĆ
Patrik Majetić
Provedeno je istraživanje na šest katastarskih čestica u vlasništvu OPG-a Majetić smještenih u mjestu Velika Ludina u sjevernom dijelu Sisačko-moslavačke županije. Cilj istraživanja bilo je bonitiranje (vrednovanje) poljoprivrednih površina te razvrstavanje tala u prostorne kategorije zbog njihove moguće zaštite od prenamjene. Bonitiranje poljoprivrednog zemljišta izvršeno je prema Pravilniku o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P-1) i vrijednog obradivog...
VREDNOVANJE STARIH SORTI I LOKALNIH EKOPOPULACIJA SALATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015.
VREDNOVANJE STARIH SORTI I LOKALNIH EKOPOPULACIJA SALATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015.
Dijana Murtić
U završnom radu opisan je način proizvodnje sjemena starih sorata salate. Tijekom vegetacije zasađeno je 40 različith uzoraka salate i vršena su opažanja prema modificiranim UPOV-im deskriptorima (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Sakupljeno je sjeme svih uzoraka i pohranjeno u gen banku pod oznakom pod kojom je uvedeno u bazu podataka. Misija je osigurati i promicati učinkovit sustav zaštite biljnih sorti, s ciljem poticanja očuvanja starih...

Paginacija