Paginacija

UZGOJ PELARGONIJA NA OPG-U TEŽAK U 2017. GODINI
UZGOJ PELARGONIJA NA OPG-U TEŽAK U 2017. GODINI
Ivica Težak
Istraţivanje je provedeno tijekom 2017. godine na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Teţak nedaleko Varaţdina. Cilj istraţivanja bio je praćenje uzgoja pelargonija u 2017. godini. Tijekom istraţivanja u 2017. godini bilo je zasaĎeno oko 100 000 biljaka. Od ukupnog broja pelargonija u 2017. godini zasaĎeno je 35 000 uspravnih pelargonija, 50 000 jednostrukih visećih, 10 000 duplih visećih te oko 5 000 engleskih pelargonija. Sve proizvedene pelargonije proizvode se iz reznica u...
UZGOJ ROMANOVSKIH OVACA NA OPG PREPELEC BOTKOVIĆ
UZGOJ ROMANOVSKIH OVACA NA OPG PREPELEC BOTKOVIĆ
Lara Botković
Romanovska ovaca nastala je u Rusiji, u dolini rijeke Volge. Smatra se najplodnijom pasminom ovaca u svijetu. Otporna je, sitnije građe i skromnih zahtjeva. Spolnu zrelost postiže vrlo rano (u dobi od 4 mjeseca starosti), a cilj je iskoristiti poliestričnost i dobiti tri janjenja u dvije godine i janjad tijekom čitave godine. Na gospodarstvu vrlo uspješno uzgajaju ženske dvizice za daljnji rasplod, a mušku janjad koriste u proizvodnji mesa (tov janjadi). Ovce se uzgajaju na ekološki...
UZGOJ SADNICA PELARGONIJA NA BIORAZGRADIVOM KOMUNALNOM OTPADU
UZGOJ SADNICA PELARGONIJA NA BIORAZGRADIVOM KOMUNALNOM OTPADU
Lana Kutnjak
Istraživanje je provedeno tijekom proljeća 2015. na poljoprivrednom obiteljskom gospodarstvu nedaleko Križevaca. Cilj istraživanja je bio provjeriti kvalitetu supstrata te utjecaj na parametre rasta sadnica pelargonija sa svrhom što efikasnije proizvodnje. Pokus je postavljen na devet različitih supstrata (četiri kompostirana biorazgradiva komunalna otpada, jedan komercijalni Klasmann supstrat i četiri supstrata izmješanih 50:50 Klasmann:kompostirani biorazgradivi komunalni otpad)....
UZGOJ SANSKIH KOZA NA OPG-U ŽEGER
UZGOJ SANSKIH KOZA NA OPG-U ŽEGER
Antonijo Štriga
Koze se u Hrvatskoj koriste uglavnom radi proizvodnje mesa. Međutim, u posljednjih dvadeset godina raste interes za uzgojem sanske koze i radi proizvodnje mlijeka i sira. Svrha ovog rada bila je istražiti uzgoj sanskih koza na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Žeger, te analizirati proizvodnju u zadnjih deset godina. Provedenim istraživanjem utvrđeno je da Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Žeger kroz godine povećava broj držanih grla u stadu i popravlja proizvodnju. U...
UZGOJ SOJE ( Glycine max (l.) Merr.) NA OPG-U DALIBOR LOS U 2022. GODINI
UZGOJ SOJE ( Glycine max (l.) Merr.) NA OPG-U DALIBOR LOS U 2022. GODINI
Lorena Vondra
Soja kao kultura postaje sve više prihvaćena na našem proizvodnom području, dok je u zemljama poput SAD-a, Brazila i Argentine već dugo poznata i široko uzgajana. Jedna od globalnih karakteristika proizvodnje soje je njezina visoka zastupljenost genetskih preinačenih organizama u ukupnoj svjetskoj proizvodnji. Soja se ističe svojom specifičnošću i zahtjevima, znatno se razlikuje po složenosti od drugih ratarskih kultura, a obrada i priprema tla traže sličan pristup kao i kod...
UZGOJ SPORTSKIH KONJA NA ERGELI WESSELS VETKER U NIZOZEMSKOJ
UZGOJ SPORTSKIH KONJA NA ERGELI WESSELS VETKER U NIZOZEMSKOJ
Suzana Žunec
U radu se opisuje rad nizozemske ergele Wessels Vetker, povijest gospodarstva, objekti na ergeli i način rada s konjima. Opisan je i pasminski sastav konja, hranidba, treniranje i rasplođivanje konja . Prikazani su rezultati rasplođivanja, u obliku tablice s brojem oždrebljene ždrebadi, te su objašnjene neke bolesti koje su se pojavljivale na ergeli, a također su i opisani određeni veterinarski zahvati koji su primijenjeni na konjima. Uspješnost ergele možemo vidjeti u tablici na...
UZGOJ ZAGORSKOG PURANA NA PODRUČJU KALNIKA I OKOLICE
UZGOJ ZAGORSKOG PURANA NA PODRUČJU KALNIKA I OKOLICE
Tomislav Stručić
Zagorski puran je izvorna hrvatska pasmina purana nastala stoljetnim tradicijskim uzgojem, pod vrlo malim selekcijskim utjecajem čovjeka i vrijedni je element biološke raznolikosti Republike Hrvatske. Provedeno je istraživanje može se zaključiti sljedeće: Istraživano područje Kalnika i okolice izuzetno je pogodno za uzgoj autohtone pasmine zagorski puran gdje se od ranije uzgaja u malim jatima na otvorenom. Kretanje broja zagorskih purana od uvođenja matičnih jata u registar...
UZGOJNO  SELEKCIJSKI RAD NA PODRUČJU DJELOVANJA PODRUČNOG UREDA KRIŽEVCI - HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE U RAZDOBLJU 2003.-2017.
UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD NA PODRUČJU DJELOVANJA PODRUČNOG UREDA KRIŽEVCI - HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE U RAZDOBLJU 2003.-2017.
Kristijan Šatrak
Koprivničko križevačka županija jedna je od vodećih županija u Republici hrvatskoj u razvoju stočarske proizvodnje a posebno govedarstva. Bez obzira što je govedarska proizvodnja zadnjih par godina doživjela znatan pad u brojnom stanju i proizvodnji mlijeka taj se pad nije znatnije osjetio na području Koprivničko križevačke županije. Pri tome moramo posebno istaknuti da se najveći broj stoke u županiji drži na istočnom djelu, odnosno na području djelovanja Hrvatske...
UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U GOVEDARSTVU NA PODRUČJU DJELOVANJA HPA- PODRUČNI URED KRIŽEVCI U 2014.
UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U GOVEDARSTVU NA PODRUČJU DJELOVANJA HPA- PODRUČNI URED KRIŽEVCI U 2014.
Martina Habdija
Svrha uzgojno selekcijskog rada je povećati i poboljšati fenotipske i proizvodne osobine stoke i omogućiti povećanje rentabilnosti stočarske proizvodnje. Navedeno je jedino moguće učiniti na način da se uzgoje najbolje jedinke koje će potom svoj genetski potencijal prenositi na šire potomstvo u Republici Hrvatskoj (RH), te na taj način omogućiti ostvarenje uzgojnog programa koji ima za cilj osigurati povećanje ekonomske dobit kako u Republici Hrvatskoj tako i u pojedinim...
UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U SVINJOGOJSTVU U HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ AGENCIJI - PODRUČNI URED VRBOVEC 2012.-2016.
UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U SVINJOGOJSTVU U HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ AGENCIJI - PODRUČNI URED VRBOVEC 2012.-2016.
Renato Gaščić
Istraživanje je provedeno u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji, Područnom uredu Vrbovec, a obuhvaća razdoblje od 2012. do 2016. godine. Podaci koji su korišteni u istraživanju prikupljeni su iz godišnjih izvješća HPA (baze podataka). Analiziranjem dobivenih podataka može se zaključiti da se broj umatičenih nerastova u Hrvatskoj kretao se od najmanje 616 nerastova u 2016. od najviše 725 uzgojno valjanih nerastova u 2016. U 2016. godini povećanje broja nesrastova bilježe pasmine...
Uspješnost lokalnih akcijskih grupa u korištenju mjera ruralnog razvoja
Uspješnost lokalnih akcijskih grupa u korištenju mjera ruralnog razvoja
Anita Vinšćak
Posebnost LEADER programa čini bliska suradnja i povezanost s ljudima koji žive u ruralnim područjima, vjera u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama. Povezivanje na lokalnoj razini spaja ljude kako bi lakše razmjenjivali svoja iskustva i znanja, informirali se i promovirali aktivnosti ruralnog razvoja, pronalazili projektne partnere te stvarali osjećaj pripadnosti jednoj većoj cjelini kao što je...
Utjecaj arbuskularne mikorize na fotosintezu, prinos i
kvalitetu ploda rajčice
Utjecaj arbuskularne mikorize na fotosintezu, prinos i kvalitetu ploda rajčice
DUBRAVKA ŽUPANIĆ
Simbiotska povezanost između biljaka i arbuskularne mikorizne gljive osigurava rast biljaka i unos hranjivih tvari, te može igrati važnu ulogu u kontekstu održivosti u poljoprivredi. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj različitih koncentracija inokuluma arbuskularnih mikoriznih gljiva na fotosintezu, prinos i kemijska svojstva ploda rajčice. Biljke rajčice (hibrid Optima) inokulirane različitim koncentracijama (2,5, 5,0, 10,0 g / l) mješavine Glomus spp (komercijalni...

Paginacija