Pages

PROVOĐENJE POLJSKIH POKUSA U SVRHU REGISTRACIJE STREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
PROVOĐENJE POLJSKIH POKUSA U SVRHU REGISTRACIJE STREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Fran Mesić
Ovaj završni rad govori o važnosti i metodama provođenja poljskih pokusa u svrhu registracije sredstava za zaštitu bilja. U pregledu literature navedeni su tehnički i ekonomski uvjeti koje svaki novi pesticid koji se stavlja na tržište mora zadovoljiti. Govori se i o razvojnom ciklusu jedne aktivne tvari, te o zakonskim odredbama koje se dotiču postupka registracije sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj i ostatku Europske unije. U poglavlju materijali i metode opisane su metode...
Primjena inovacija u poljoprivrednim poduzećima i njihov utjecaj na marketinšku učinkovitost
Primjena inovacija u poljoprivrednim poduzećima i njihov utjecaj na marketinšku učinkovitost
Renato Tumpak
Ovim radom se analizira sklonost razvoju inovacijskih kompetencija u odnosu na poslovnu i naročito marketinšku učinkovitost poljoprivrednih poduzeća. Kroz rad se obrađuje i definira pojam inovacija, marketinga i marketinške učinkovitosti. Također se navode različite klasifikacije inovacija te se detaljnije obrađuje proces usvajanja inovacija sa čimbenicima bitnima pri implementaciji inovacija. Rad se fokusira na učinak inovacija na poljoprivredna poduzeća s naglaskom na...
Primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj
Primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj
Vladimir Starčević
U ovom radu istražena je primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj. Nakon rata oko 10% površine Republike Hrvatske proglašeno je područjem zagađenim minama. Godine 2005. postotak strojnog razminiranja u Hrvatskoj iznosio je vrlo visokih 85% obrađenog područja, pri čemu nije bilo žrtava. To ukazuje na činjenicu da postoji malen postotak minski sumnjive površine na kojemu se strojevi ne mogu koristiti. Ta područja nisu bila...
Prodaja cvjetnih aranžmana u cvjećarnicama na području Koprivničko-križevačke županije
Prodaja cvjetnih aranžmana u cvjećarnicama na području Koprivničko-križevačke županije
Nela Brlek
Usporedno s razvojem znanosti, umjetnosti, književnosti i glazbe razvila se i umjetnost aranžiranja cvijeća. Cvjećarstvo je kultura, sastavni dio narodnih običaja svih naroda. Cvjetne aranžmane možemo podijeliti prema načinu izrade ili tehnici aranžiranja, te prema cvijeću koje se koristi za izradu. Cvjetne aranžmane prema načinu izrade možemo podijeliti na: buket, aranžman u posudi, vijenac i vjenčić. Cvjetne aranžmane prema cvijeću koje se koristi za izradu možemo...
Proizvodnja i distribucija jabuka u Republici Hrvatskoj i u svijetu
Proizvodnja i distribucija jabuka u Republici Hrvatskoj i u svijetu
Milan Suša
Predmet ovoga rada je proizvodnja i distribucija jabuka u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu. Cilj ovoga rada je istražiti i analizirati količinu proizvodnje jabuka u Republici Hrvatskoj i napraviti usporedbu s količinama proizvodnje u Europi i svijetu, te utvrditi najčešće korištene kanale distribucije jabuka u Republici Hrvatskoj. U radu su prikazani podatci o proizvodnji jabuka u Republici Hrvatskoj, svijetu i Europi unazad 10 godina s osvrtom na izvoz i uvoz jabuka. Svjetska...
Promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede na području Varaždinske županije
Promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede na području Varaždinske županije
Tanja Banfić
U radu se analizira ekološka poljoprivreda u Varaždinskoj županiji, uspoređuje sa istom u Republici Hrvatskoj te se istražuju promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede u županiji. Kao izvor podataka u radu se koristi literatura iz područja ekološke poljoprivrede, tržišta i distribucije ekoloških proizvoda. Koriste se znanstveno-stručni radovi te dostupni podaci Ministarstva poljoprivrede i Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije...
Provedba programa "Obilježja krajobraza" u ARKOD sustavu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Provedba programa "Obilježja krajobraza" u ARKOD sustavu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Josip Đurđević
U radu je prikazano stanje ARKOD-a u Republici Hrvatskoj od njegove uspostave, s posebnim naglaskom na Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Napravljen je kratak presjek svih događanja koji su doveli do implementacije zajedničke poljoprivredne politike u RH, sa svim provedenim zakonskim standardima koji su morali biti zadovoljeni za postizanje sustava „Obilježja krajobraza“ u ARKOD sustavu. Poseban naglasak je stavljen na detaljan postupak unosa i provedbu evidentiranja elemenata...
RADNI UČINAK STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG CRNKOVIĆ U 2015. GODINI
RADNI UČINAK STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG CRNKOVIĆ U 2015. GODINI
Marin Crnković
Voluminozna krma jako je bitna u hranidbi preživača, a može biti u obliku silaže, sjenaže, sijena. Za pravilno spremanje sjenaže potrebno je poznavati agrotehniku proizvodnje krme za spremanje sjenaže, tehnologiju spremanja sjenaže, radni učinak strojeva te financijsku isplativost. Spremanje sjenaže obuhvaća raznovrsne tehnološke postupke kao što su:košnja zelene mase, okretanje, sakupljanje, baliranje, omatanje. Da bi u određenom vremenskom intervalu obavio što veći posao,...
RASPOLGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
RASPOLGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Tatjana Filipović
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu te je svrha rada ukazati na važnost kvalitetnog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i na temelju dostupnih podataka ukazati na koji način efikasnije i učinkovitije raspolagati istim. U radu su analizirani podaci o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem na području Republike Hrvatske s ciljem kako bi se na vrijeme poduzele mjere...
RAZROJAVANJE PČELA NA PČELINJAKU OPG-A JAIĆ
RAZROJAVANJE PČELA NA PČELINJAKU OPG-A JAIĆ
Matea Kromar
Značaj rojidbenog nagona je veliki kako na život pčele tako i na aktivnosti pčelara. Pčelama omogućuje daljnje razmnožavanje, a pčelaru znači moguće gubitke pčela i pčelinjih proizvoda. Stoga su pčelari razvili razne načine prvenstveno kao bi spriječili rojenje kao takvo, a ti načini mogu i ne moraju biti uspješni. Ipak od sprječavanja efikasnije se pokazalo umjetno razrojavanje čime pčelar može proširiti svoju proizvodnju bez prevelikih troškova i još zadržava...
RAČUNOVODSTVENO MJERENJE I IZVJEŠTAVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA D.D.
RAČUNOVODSTVENO MJERENJE I IZVJEŠTAVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA D.D.
Domagoj Tirić
Tema ovog rada je računovodstveno mjerenje i izvještavanje dugotrajne materijalne imovine na primjeru prehrambenog poduzeća PIK Vrbovec. Kao podloga praktičnom dijelu rada, obrađen je teorijski aspekt računovodstvenog mjerenja dugotrajne materijalne imovine te revalorizacija i vrijednosno usklađenje. U kontekstu praktičnog dijela rada obrađeni je uzorak poduzeća PIK Vrbovec MI d.d. Na temelju dostupnih podataka poduzeća analizirana je dugotrajna materijalna imovina (nabava,...
REGIONALNE RAZLIKE U STAVOVIMA KUPACA EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
REGIONALNE RAZLIKE U STAVOVIMA KUPACA EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Tihana Likarević
Predmet ovog rada je uočiti postojeće regionalne razlike na području Sisačko-moslavačke županije između kupaca ekoloških poljoprivrednih proizvoda te predložiti mjere koje bi utjecale na smanjenje tih razlika. Za ovo istraživanje korištena je teritorijalna podjela Sisačko-moslavačke županije na tri regije Posavina, Banovina i Moslavina. U istraživanju je sudjelovalo 180 žena, životne dobi od 25-65 godina. Rezultati su obrađeni odgovarajućim matematičko–statističkim...

Pages