Pages

Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohman brown do 18 tjedana starosti na farmi PIKO d.o.o. Volavje
Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohman brown do 18 tjedana starosti na farmi PIKO d.o.o. Volavje
Matija Gršić
U završnom radu pod naslovom Uzgoj pilenki lakog linijskog hibrida Lohmann brown na farmi Piko d.o.o. Volavje prikazana je tehnologija i način uzgoja pilenki od jednodnevnih pilića pa do kokoši starosti 18 tjedana, a sve u svrhu kako bi se iskoristio njihov puni genetski potencijal, odnosno dobila puna proizvodnost. Kako bi se puni genetski potencijal mogao ispuniti, uzgoj se odvija u skladu s tehnološkim normama propisanim od strane proizvođača hibrida. Farma Piko d.o.o. jedna je od...
Uzgoj, zdravlje i dobrobit ovaca na farmama Bioplod Lika d.d.
Uzgoj, zdravlje i dobrobit ovaca na farmama Bioplod Lika d.d.
Nikolina Palijan
Na farmama tvrtke Bioplod Lika d.d. u Lici 2016. godine provedeno je istraživanje uzgoja, zdravlja i dobrobiti ovaca. Istraživana su dva stada ličke pramenke, jedno u prelaznom razdoblju za ekološku proizvodnju, drugo u ekološkoj proizvodnji. Autohtona pasmina lička pramenka je odličan izbor za ekološku proizvodnju na tom području. Potvrđena je pretpostavka istraživanja u oba stada s obzirom da su zadovoljena sva propisana načela uzgoja, dobrobiti i zaštite zdravlja ovaca u...
UČINAK DORADE NA KLIJAVOST ODABRANIH SORATA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE RAIFFEISEN AGRO D.O.O.
UČINAK DORADE NA KLIJAVOST ODABRANIH SORATA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE RAIFFEISEN AGRO D.O.O.
Mihaela Senjan
Sjemenska proizvodnja strnih žitarica u stalnom je porastu, a iz godine u godinu raste i broj sorata, kako domaćih tako i stranih. Sve se više traže poboljšivači brašna i kvalitetne krušne pšenice, no one su često osjetljive na bolesti te je važno provesti zaštitu sjemena fungicidom. Tvrtka RWA d.o.o. u svojoj ponudi ima vrlo kvalitetne krušne pšenice i poboljšivače brašna koje se dorađuju u pogonu dorade u Novigradu Podravskom. Istraživanje je provedeno u laboratoriju...
UČINAK ISPIRANJA I BIOSTIMULATORA NA INHIBITORE KLIJANJA U SJEMENU CIKLE (Beta vulgaris var. conditiva) I BLITVE  (Beta vulgaris  L. ssp. vulgaris var. flavescens)
UČINAK ISPIRANJA I BIOSTIMULATORA NA INHIBITORE KLIJANJA U SJEMENU CIKLE (Beta vulgaris var. conditiva) I BLITVE (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens)
Sara Bošnjak
U laboratoriju za kontrolu kakvoće poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima provedeno je istraživanje utjecaja tretmana i biostimulatora na klijavost sjemena cikle i blitve. U istraživanju su korištena dva uzorka sjemena blitve (rebrašice) i jedan uzorak sjemena cikle (Bikor). Sjeme cikle nabavljeno je od uvoznika sjemena, porijeklom je iz Italije, a proizvedeno je u 2019. godini, dok je sjeme blitve iz domaće proizvodnje, rod 2019. i...
UČINAK KASNE PRIHRANE PŠENICE NA PRINOS I KVALITETU ZRNA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
UČINAK KASNE PRIHRANE PŠENICE NA PRINOS I KVALITETU ZRNA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Marko Hećimović
U ovom radu istražen je utjecaj treće prihrane na kvalitativne i kvantitativne pokazatelje pšenice u makropokusu na površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Makropokus je postavljen po bloknom rasporedu sa dvije sorte pšenice u tri ponavljnja, sa tri varijante gnojidbe na površini od 1 ha. Prva varijanta gnojidbe je bila bez treće prihrane, dok su druge dvije sadržavale treću prihranu. U trećoj varijanti druga prihrana je bila s Petrokemijasom, novim gnojivom...
UČINAK NAČINA SJETVE I GNOJIDBE NA RAST I RAZVOJ SADNICE KADIFICA (Tagetes sp.)
UČINAK NAČINA SJETVE I GNOJIDBE NA RAST I RAZVOJ SADNICE KADIFICA (Tagetes sp.)
Patricija Ban Jaki
Kadifica (Tagetes sp.) je jednogodišnja cvjetna vrsta koja osim ukrasnih svojstava ima i nematocidno i ljekovito djelovanje. Jedna je od omiljenih ukrasnih vrsta zbog jednostavnosti uzgoja, obilne cvatnje, otpornosti na bolesti i štetnike, te mogućnosti samo zasijavanja. Uzgaja se iz sjemena koje proizvođači sadnica siju širom u razne posude ili u kontejnere. Gnojidba sadnica obavezna je kod uzgoja nekih jednogodišnjih vrsta dok se sadnice kadifice mogu uspješno uzgojiti i bez...
UČINAK PREDTRETMANA I TEMPERATURE NA KLIJAVOST SJEMENA ŠPINATA (Spinacia oleracea L.)
UČINAK PREDTRETMANA I TEMPERATURE NA KLIJAVOST SJEMENA ŠPINATA (Spinacia oleracea L.)
Kristijan Mahnet
Uvoz sjemena špinata poveća se iz godine u godinu, povećava se i broj ispitivanja klijavosti jer se tijekom godine špinat uvozi u nekoliko navrata. Kod ispitivanja klijavosti sjemena primijećeno je da se rezultati klijavosti dobiveni u laboratoriju za ispitivane kakvoće poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ne slažu sa rezultatima klijavost dobivenim u zemljama izvoznicama sjemena. U cilju istraživanja dolazi li u Hrvatsku loše sjeme špinata ili je metoda propisana...
UČINAK RAZLIČITIH TRETMANA SJEMENA NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA JEČMA
UČINAK RAZLIČITIH TRETMANA SJEMENA NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA JEČMA
Katarina Rihtarić
Ječam (Hordeum vulgare) po zasijanosti površina nalazi se na četvrtom mjestu (iza kukuruza, pšenice i riže). Prosječni prinosi u svijetu su oko 4 t/ha, a u Hrvatskoj oko 3 t/ha. Ječam je jedna od najstarijih ratarskih kultura. U 2021.g. na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima postavljen je pokus na jarom ječmu, sorte Dado. Pokus je postavljen po slučajnom bloknom rasporedu u četiri repeticije sa šest varijanata različito tretiranog sjemena. Sjeme je prije sjetve...
UČINAK RAZLIČITIH TRETMANA SJEMENA NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA PŠENICE
UČINAK RAZLIČITIH TRETMANA SJEMENA NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA PŠENICE
Luka Plavotić
Pšenica je najvažnija krušna žitarica i najraširenija je poljoprivredna kultura u svijetu. Plod pšenice je zrno koje se osim za ishranu ljudi koristi i za ishranu životinja. Dobro se prilagođava klimi i tlu, te prema vremenu sjetve dijeli se na ozimu i jaru pšenicu. Usprkos dobroj otpornosti na sušu posljednjih godina bilježi se pad rodnosti pšenice. Stoga se pokušava naći rješenje kako bi pšenica lakše prebrodila stresne uvjete. Na pokusnim površinama Visokog gospodarskog...
UČINAK TREĆE PRIHRANE DUŠIKOM NA KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE  POKAZATELJE MIKROPOKUSA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2015.
UČINAK TREĆE PRIHRANE DUŠIKOM NA KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE POKAZATELJE MIKROPOKUSA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2015.
Tatjana Turk
U radu je istražen utjecaj treće prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitativne pokazatelje pšenice u makropokusu na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Izvršena su mjerenja broja klasova/m2, visine biljaka, masa 1000 zrna, hektolitarska masa, vlaga i prinos, te količina bjelančevina i glutena. Prihrana dušikom pokazuje povoljan učinak na većinu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja kvalitete istraživanih sorti pšenice, Srpanjke i Kolede. Trećom prihranom...
UČINCI TRETIRANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA PENTADEKAPEPTIDOM (BPC 157) NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
UČINCI TRETIRANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA PENTADEKAPEPTIDOM (BPC 157) NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Katarina Pisačić
Pentadekapeptid BPC 157 u posljednje vrijeme je postao interesantan u obliku bio stimulatora u proizvodnji biljaka, no sve se još temelji na početnim istraživanjima. U 2018. godini provedeno je istraživanje primjene BPC 157 na raznim hibridima kukuruza. Istraživanje je provedeno na površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima. U pokusu je bilo 9 hibrida 3 FAO skupine, rani; FAO grupa 300, srednje kasni; FAO grupa 400 i kasni, FAO grupa 500. Korišteni su hibridi domaćih i...
UČINKOVITOST RADA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG ĐURAN U 2015. GODINI
UČINKOVITOST RADA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG ĐURAN U 2015. GODINI
Domagoj Đuran
Istraživanje učinkovitosti rada linije strojeva za spremanje sjenaže provedeno je na OPG-u Đuran. OPG se bavi uzgojem mliječnih krava i tovom vlastite junadi pa mu je potrebna kvalitetna hrana za stoku. U istraživanju je korištena metoda kronometrijskog praćenja radnih operacija prilikom spremanja sjenaže i izračuna prosječnog radnog učinka strojeva u liniji za sjenažu na parcelama različite veličine i položaja. U istraživanje su bili uključeni rotacijska kosilica,...

Pages