Paginacija

REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
REZULTATI ISPITIVANJA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Jurica Krznar
Visoko gospodarsko učilište već dugi niz godina sije demostracisjko-proizvodne pokuse različitih hibrida kukuruza najpovoljnijih FAO grupa za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. U ovom završnom radu obrađeni su demonstracijski pokusi 42 hibrida kukuruza iz više sjemenarskih kuća tako što su zasijani po FAO grupama na istoj parceli. Predkultura je bila pšenica. Sjetva je bila obavljena 22.travnja 2016. Tretiranje protiv korova provedeno je sa BASF-ovim herbicidima...
REZULTATI PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKOG POKUSA HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2019.
REZULTATI PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKOG POKUSA HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2019.
Emanuel Tomak
Kukuruz je jedna od kultura koja se najviše uzgaja u svijetu. Tako i u Hrvatskoj, uzgaja se na velikim površinama u odnosu na neke druge kulture. Proizvodno demonstracijski pokusi koji se provode na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, već oko dvadesetak godina, nastoje dati odgovore na pitanje, koji hibrid odabrati za sijetvu. Na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima 2019. godine zasijan je pokus sa 33 hibrida kukuruza od FAO grupe 300 do FAO grupe 600. Tijekom cijelog...
REZULTATI PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKOG POKUSA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
REZULTATI PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKOG POKUSA RAZLIČITIH HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Matija Novak
Demonstracijsko-proizvodni pokusi hibrida kukuraza različitih sjemenarskih kuća provodi se niz godina na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima s ciljem da se utvrde najpovoljnije vegetacijske FAO grupe za proivodnju na području Sjeverozapadne Hrvatske. U istraživanju je zastupljeno 40 hibrida različitih FAO grupa zasijanih na jednoj parceli. Svaki hibrid posijan je u 4 reda, nakon berbe i krunjenja kukuruza mjerili su se različiti parametri (vlaga u berbi, hektolitarska masa,...
REZULTATI PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKOG POKUSA RAZLIČITIH PIONEER HIBRIDA KUKURUZA NA OPG-U STJEPAN NOVOSELEC
REZULTATI PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKOG POKUSA RAZLIČITIH PIONEER HIBRIDA KUKURUZA NA OPG-U STJEPAN NOVOSELEC
Petar Ljubek
Kukuruz, Zea mays L., je kultura koja je danas jedna od vodećih i najvažnijih poljoprivrednih kultura u svijetu. Na Hrvatskom tržištu postoji velik broj hibrida kukuruza, a ovisno o hibridu, agroekološkim uvjetima i primijenjenoj tehnologiji proizvodnje moguće je ostvariti vrlo visoke prihode. Cilj ovog završnog rada je prikazati određena agronomska i gospodarska svojstva u dvije različite godine u sklopu demonstracijskog pokusa Pioneer hibrida kukuruza na OPG-u Stjepan Novoselec....
REZULTATI PROIZVODNOG POKUSA DVIJE SORTE PROSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2013.
REZULTATI PROIZVODNOG POKUSA DVIJE SORTE PROSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2013.
Antonio Aleksić
Pokus na prosu proveden je na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima u 2013. Pokus je postavljen na prosu sa crvenim i žutim pljevicama nepoznatog sjemenskog podrijetla.Pokus je postavljen u dvije parcele gdje je na 500 kvadrata bio crveni proso, a žuti na 200 kvadrata. Na pokusu nije bilo pojave bolesti ni štetnika. Žetva je obavljena žitnim kombajnom za mikropokuse početkom rujna 2013. Nakon provedenih istraživanja sorta žutog prosa imala je veću hektolitarsku masu i...
REZULTATI RAD SAVEZA UZGAJIVAČA SIMENTALSKOG GOVEDA ZAGREBAČKE  ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA U 2016. 2017.
REZULTATI RAD SAVEZA UZGAJIVAČA SIMENTALSKOG GOVEDA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I GRADA ZAGREBA U 2016. 2017.
Nikola Jelen
Jedan od novijih oblika udruživanja u poljoprivredi na području Europske unije su proizvođačke organizacije, koje se polako razvijaju i u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je predstaviti proizvođačku organizaciju Savez uzgajivača simentalskog goveda (SUSG) Zagrebačke županije i grada Zagreba. Savez uzgajivača simentalskog goveda (SUSG) Zagrebačke županije i grada Zagreba priznat je kao proizvođačka organizacija u sektoru govedine i teletine od 2017. godine i ima u istraživanom...
REZULTATI SORTNOG MIKROPOKUSA NA GRAŠKU U PODUZEĆU PODRAVKA D.D. 2014.
REZULTATI SORTNOG MIKROPOKUSA NA GRAŠKU U PODUZEĆU PODRAVKA D.D. 2014.
Ivan Ivić
U Podravci d.d. se 2014. Godine izvodio sortni mikropokus na grašku. Tokom vegetacijskog perioda pratio se rast i razvoj svih posijanih sorata. Pošto se radi o grašku namijenjenom za preradu, pratile su se i njegove proizvodne i kvalitativne značajke, te se provela analiza tih značajki prije i nakon prerade. Sve navedene značajke uzgojenih sorata uspoređuju se sa značajkama sorata koje se već duže nalaze u proizvodnji tzv. Standardnih sorata. Nakon prerade izvodi se degustacija...
REZULTATI SORTNOG POKUSA INDUSTRIJSKE KONOPLJE (CANABIS SATIVA L.) ZA SJEME U 2015.
REZULTATI SORTNOG POKUSA INDUSTRIJSKE KONOPLJE (CANABIS SATIVA L.) ZA SJEME U 2015.
Elizabeta Serini
Cilj ovih istraživanja bio je odrediti koja sorta i pri kojoj gustoći sjetve daje najveće prinose sjemena u našim agroekološkim uvjetima. Istraživanje je provedeno na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima i na OPG-u Trglačnik u Vidovcu u 2015. godini. Pokus je postavljen po slučajnom bloknom rasporedu u četiri ponavljanja. Površina osnovne parcele u pokusu bila je 10 m2 (2x5 m). U pokusu je istraživano 6 sorata industrijske konoplje (Fedora 17, Uso 31, Felina...
REZULTATI UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRAVA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE FARKAŠEVAC
REZULTATI UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRAVA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE FARKAŠEVAC
Valentino Panić
Tema završnog rada su rezultati umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području rada Veterinarske ambulante Farkaševac. Veterinarska ambulanta Farkaševac surađuje sa tri najveća uvoznika sjemena bikova u Hrvatskoj, a to su: ReproVet, CUO Varaždin i Nova Genetik. U završnom radu obrađeni su podaci za bikove koji su korišteni za umjetno osjemenjivanje junica i krava u 2014. i 2015. godini, podaci o uspješnosti U.O. odnosno koncipiranje krava i junica osjemenjenih u određeno...
REZULTATI VALIVOSTI I KVALITETA JAJA KRIŽEVAČKE KUKMICE U 2020.
REZULTATI VALIVOSTI I KVALITETA JAJA KRIŽEVAČKE KUKMICE U 2020.
Leon Bogatirov
Križevačka kukmasta kokoš nastala je osamdesetih godina prošlog stoljeća. Kokoši su planski križane s pijetlovima orpington pasmine uzgajanim u Kalničkom prigorju. Pijetlovi teže 4 kg, a kokoši 2,5 - 3 kg. Pasminu karakterizira bujno perje, koje je žuto-crno obrubljeno. Tijelo je kvadratično, skladno, a pijetlovi su posebno ponosnog držanja. Glava je srednje veličine. Na njoj se nalazi kukmica narančasto-žute boje kod pijetlova, a crno-smeđe kod kokica. Krijesta je...
RURALNI RAZVOJ KROZ PROJEKTE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE "MEĐIMURSKI DOLI I BREGI"
RURALNI RAZVOJ KROZ PROJEKTE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE "MEĐIMURSKI DOLI I BREGI"
Ines Majnić
U radu se analizira rad Lokalne akcijske grupe MeĎimurski doli i bregi u razdoblju od osnivanja LAG-a do danas. LAG MeĎimurski doli i bregi predstavlja dobar primjer poticanja ruralnog razvoja kroz primjenu ruralnih i regionalnih politika EU. Osim vlastitih natječaja i projekata LAG pomaţe svojim članovima da se prijave na nacionalne i meĎunarodne fondove kao i na natječaje zaklada, jedinica lokalne i regionalne samouprave, Ministarstava i drugih donatora i natječaja za projekte. LAG...
RURALNO TURISTIČKI POTENCIJALI IZLETIŠTA  "NA MALENOM BRIJEGU
RURALNO TURISTIČKI POTENCIJALI IZLETIŠTA "NA MALENOM BRIJEGU
Martina Halauš
U radu se prikazuju ruralno turistički potencijali izletišta „Na malenom brijegu“ u mjestu Ribnjačka u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Putem intervjua s vlasnikom izletišta i analizom ostalih relevantnih izvora podataka analizirana je specifičnost izletišta i njegove ponude u ukupnoj ponudi ruralnog turizma i turizma Bjelovarsko-bilogorske županije. Zaključak rada je da izletište „Na malenom brijegu“ predstavlja primjer dobre prakse poljoprivrednih, proizvođačkih,...

Paginacija