Pages

UTJECAJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ARKOD NA POSLOVANJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
UTJECAJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ARKOD NA POSLOVANJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Lovro Ivančić
Cilj ovog rada bio je metodom anketiranja saznati pomaže li ARKOD poljoprivrednicima u organizaciji i planiranju poslovanja na njihovim gospodarstvima te koje su eventualne prilike za poboljšanje informacijskog sustava. Istraživanje je provedeno 2021. godine metodom anketiranja. Anketirana su 52 poljoprivredna proizvođača koja se koriste informacijskim sustavom ARKOD. Rezultati dobiveni metodom anketiranja analizirani su, statistički obrađeni i grafički prikazani. Više od polovice...
UTJECAJ KAMENOG BRAŠNA NA KVANTITETU I KVALITETU ZRNA KUKURUZA ONDINA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŢEVCIMA U 2014.
UTJECAJ KAMENOG BRAŠNA NA KVANTITETU I KVALITETU ZRNA KUKURUZA ONDINA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŢEVCIMA U 2014.
Sandro Stjepan Sakač
Pokus tretiranja kukuruza 5% otopinom kamenog proveden je na Visokom gospodarskom učilišti u Kriţevcima. Pokus je postavljen na hibridu Ondina koji spada u FAO grupu 200 iz sjemenarske kuće Syngenta. Pokus je postavljen sa dvije varijante svaka u pet ponavljanja.Svaka parcelica je imala površinu od 10 metara kvadratnih. Naizmjenično su se na površini širine 3 metra i duţine 100 metara izmijenjivale varijante, kontrola i treirana varijanta sa 5% otopinom kamenog brašna. Pokus je bio...
UTJECAJ KLIMATSKH PRILIKA NA PRINOS HIBRIDA KUKURUZA NA VGUK U 2019. I 2020.
UTJECAJ KLIMATSKH PRILIKA NA PRINOS HIBRIDA KUKURUZA NA VGUK U 2019. I 2020.
Dalibor Jakopić
Cilj ovog završnog rada bio je utvrditi utjecaj klimatskih prilika na prinos zrna dva hibrida kukuruza (FAO 300 i FAO 500) tijekom dvije klimatski različite godine. Hibridi koji su uključeni u istraživanje su hibridi Poljoprivrednog instituta Osijek OS 398 i Velimir u 2019. i 2020. godini na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Analiza vremenskih prilika bazirana je na srednjim vrijednostima temperatura zraka i količini oborina na području Križevaca u 2019. i 2020. Analiza...
UTJECAJ KLIMATSKIH PRILIKA NA DVOGODIŠNJU PROIZVODNJU STOČNIH JEČMOVA NA OPG BOROVIĆ U 2016. I 2017.
UTJECAJ KLIMATSKIH PRILIKA NA DVOGODIŠNJU PROIZVODNJU STOČNIH JEČMOVA NA OPG BOROVIĆ U 2016. I 2017.
Bruno Borović
U ovom istraživanju uspoređena su dva različita kultivara ječma za hranidbu stoke u dvije uzastopne proizvodne godine. Za pripremu tla za sjetvu, te cjelokupan uzgoj ječma primijenjene su sve agrotehničke mjere, te zaštita od korova i bolesti. Za sjetvu je korišteno sjeme sortnog ječma Bosut, 230 kg ha-1 i hibridnog ječma Jallon, 90 kg ha-1. Hibridni ječma Jallon u dvije uzastopne godine je imao veći prinos od sortnog ječma Bosuta, ali u drugoj proizvodnoj godini zbog dugog...
UTJECAJ KLIMATSKIH PRILIKA NA PRINOS I KVALITATIVNA SVOJSTVA RAZLIČITIH HIIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU KRIŽEVCI
UTJECAJ KLIMATSKIH PRILIKA NA PRINOS I KVALITATIVNA SVOJSTVA RAZLIČITIH HIIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU KRIŽEVCI
Marko Potroško
Istraživanje je provedeno na površinama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u tri klimatski različite godine; sušnoj 2012., prosječnoj 2013., i vlažnoj 2014. s hibridima kukuruza iz FAO grupe 200 (Bc244, Ondina), FAO grupe 300 (Bc306, OS 398), FAO grupe 400 (Pajdaš i Drava404) i FAO grupe 500 (OS 515 i Bc572). Cilj rada je utvrditi reakciju hibrida kukuruza na različiti vremenske uvjete. Poljoprivrednom ocjenom klime na osnovi klimatski podataka za razdoblja 1986. –...
UTJECAJ KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA PRODAJNOG PREDSTAVNIKA NA USPJEŠNOST PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA TVRTKE POLJOCENTAR D.O.O. U PERIODU 2018.-2020.
UTJECAJ KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA PRODAJNOG PREDSTAVNIKA NA USPJEŠNOST PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA TVRTKE POLJOCENTAR D.O.O. U PERIODU 2018.-2020.
Martina Šatvar
Komunikacija je osobina čovjeka u toj mjeri da ga se može smatrati komunikacijskim bićem. To je proces koji se mora odvijati između najmanje dviju strana, pošiljatelja poruke i primatelja poruke, a nastaje zato što jedna osoba drugoj želi prenijeti neku informaciju. Komunikacija može biti verbalna, to je oblik komunikacije koji se koristi govorom, neovisno radi li se o izravnom govoru ili pisanoj komunikaciji. Neverbalna komunikacija je proces koji ne uključuje korištenje riječi,...
UTJECAJ KONSOCIJACIJE NA RAST I RAZVOJ NEVENA I MRKVE
UTJECAJ KONSOCIJACIJE NA RAST I RAZVOJ NEVENA I MRKVE
Ema Šok
Istraživanje se bazira na ispitivanju konsocijacije nevena (Calendula officinalis L.) s mrkvom (Daucus carota L.) na površini Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Interes za uzgojem bilja u konsocijaciji proizlazi iz potrebe za promjenama od dosadašnjeg konvencionalnog uzgoja prema smanjenju primjene kemijskih sredstava u integriranoj i ekološkoj proizvodnji. Cilj ovog istraživanja je ispitati utjecaj konsocijacije nevena (Calendula offinalis L.) i mrkve (Daucus carota L.) na...
UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA NA KAKVOĆU SJETVE
UTJECAJ KONSTRUKCIJSKIH KARAKTERISTIKA NA KAKVOĆU SJETVE
Vladimir Miloš
Mehanizacija za sjetvu prije svega nastoji da se sjeme rasporedi tako da ima dovoljno svijetla, zraka i hranjivih tvari. Osnovni zadatak sijačica je položiti neoštećeno sjeme u tlo da se postigne sigurno klijanje i dobar razvoj biljaka. Osim toga sijačice sjetvom trebaju osigurati optimalan sklop biljaka raspoređenih u ravne redove, što je preduvjet visokih prinosa, mogućnosti potpuno mehanizirane obrade, gnojidbe, zaštite i berbe. Kvaliteta tj. preciznost sjetve ima veliki utjecaj...
UTJECAJ KULTIVARA I OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS ULJNIH BUČA
UTJECAJ KULTIVARA I OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS ULJNIH BUČA
Matija Žmegač
Cilj ovih istraţivanja bio je utvrditi utjecaj kultivara i oblika vegetacijskog prostora na prinos sjemena uljnih buča (Cucurbita pepo L. var. oleifera) na području sjeverozapadne Hrvatske. Istraţivanje je provedeno na pokušalištu Visokoga gospodarskog učilišta u Kriţevcima (VGUK) i na poljoprivrednom obrtu Autoprijevoz i uzgoj ţitarica Ivan Ţmegač (Vinica) u 2016. godini. Pokus je postavljen po bloknom rasporedu u četiri ponavljanja. U pokusu su istraţivana dva kultivara...
UTJECAJ LIPIČKE RAZVOJNE I TURISTIČKE  AGENCIJE LIRA D.O.O. NA RURALNI RAZVOJ
UTJECAJ LIPIČKE RAZVOJNE I TURISTIČKE AGENCIJE LIRA D.O.O. NA RURALNI RAZVOJ
Marijana Pleš
Razvojne agencije imaju utjecaj na ruralni razvoj i to na način da svojim konzultantskim uslugama pomažu korisniku da se prijavi na natječaj za Program mjera ruralnog razvoja i time mu direktno povećavaju šansu za dobivanjem novčanih sredstava kojima on unapređuje poslovanje svog gospodarstva, a time i svoje ruralno područje. Ova tvrdnja je ujedno i potvrđena hipoteza rada čiji je cilj istražiti utjecaj razvojnih agencija na ruralni razvoj provedbom mjera Programa ruralnog...
UTJECAJ LISNE POVRŠINE, LOKACIJE I GENOTIPOVA LOVORA  (LAURUS NOBILIS L.)  NA AKUMULACIJU UKUPNIH ETERIČNIH ULJA
UTJECAJ LISNE POVRŠINE, LOKACIJE I GENOTIPOVA LOVORA (LAURUS NOBILIS L.) NA AKUMULACIJU UKUPNIH ETERIČNIH ULJA
Larisa Jelak
U okviru projekta „Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj“ sakupljeno je ukupno 1 200 uzoraka pojedinačnih biljaka s 12 proučavanih lokacija lovora na Jadranu i jadranskim otocima. Na lišću su rađene morfometrijske analize, postupak izolacije ukupnih ulja, izolacija DNA i AFLP analiza, te statističke analize. Povezanost između površine plojke lista i sadržaja ukupnih eteričnih ulja u listu nije bilo, dok...
UTJECAJ LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA NA RURALNI RAZVOJ KROZ TIP OPERACIJE 7.4.1. UNUTAR PODMJERE 19.2.
UTJECAJ LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA NA RURALNI RAZVOJ KROZ TIP OPERACIJE 7.4.1. UNUTAR PODMJERE 19.2.
Tomislav Majdandžić
Cilj Europske unije je zaustaviti negativan trend odlaska stanovništva iz ruralnih u urbana područja. Provedbom različitih projekata, uspostavom lokalnih akcijskih grupa i LEADER programa, Europska unija pokušava donekle izjednačiti život u ruralnih područja sa onim u urbanim područjima. Cilj ovog rada je prikazati koji su LAG-ovi i s kojim iznosima sredstava raspolagali i samim time utjecali na ruralni razvoj nekog područja. Na temelju podataka dobivenih iz Ministarstva...

Pages