Pages

PROIZVODNJA SURFINIJA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GADŽIĆ
PROIZVODNJA SURFINIJA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GADŽIĆ
Marija Jagatić
Predmet istraţivanja završnog rada je proizvodnja surfinija na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Gadţić. Surfinija je popularna ljetna cvjetnica, naroĉito za terase, balkone i prozore. Odgovara joj sunĉano mjesto, uspjeva na laganom plodnom tlu. Zalijeva se redovno, ali umjereno da ne bi došlo do truljenja. Zemlja za surfinije treba biti obogaćena makro i mikro elementima, prije svega ţeljezom. Od mjera njege preporuĉa se povremeno pinciranje izdanaka. Surfinije se mogu...
PROIZVODNJA ULJA IZ SJEMENKI VINOVE LOZE NA OPG IVAN CMREČNJAK
PROIZVODNJA ULJA IZ SJEMENKI VINOVE LOZE NA OPG IVAN CMREČNJAK
Ivana Kranjčec
Na svakom poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi proizvodnjom vina javlja se znatna količina komine kao sporedni proizvod, tzv. biološki otpad. Nažalost na većini gospodarstava u Hrvatskoj on se još uvijek ne iskorištava ili se iskorištava vrlo malo za dobivanje vrijednih proizvoda poput ulja iz koštica vinove loze i dr. U ovom završnom radu obrađena je relativno primitivna metodika i način ekstrakcije ulja iz sjemenki vinove loze na OPG Cmrečnjak. Nakon svih potrebnih...
PROIZVODNJA ŠEĆERNE REPE NA OPG-U SMONTARA U 2014. GODINI
PROIZVODNJA ŠEĆERNE REPE NA OPG-U SMONTARA U 2014. GODINI
Dino Smontara
Na OPG Smontara u 2014. godini šećerna repa se uzgajala na 7 ha. Pedkulture šećernoj repi bili su ječam i pšenica. Sijane su sorte Serenada, Marianka i Alfonsa. Sve agrotehničke mjere obavljene su u agrotehnički optimalnim rokovima. Obavljene su dvije kultivacije, prvo kultiviranje zajedno s prihranom kad je šećerna repa bila u fazi drugog do trećeg para pravih listova, a drugo kultiviranje obavljeno je pred zatvaranje redova. Gnojidbom su dodane sljedeće količine čistih...
PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKI POKUS SA SORTAMA SOJE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU TRSTENJAK U 2015.
PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKI POKUS SA SORTAMA SOJE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU TRSTENJAK U 2015.
Tomislav Trstenjak
Soja je danas jedna od najznačajnijih uljarica u svijetu. S porastom stanovništva raste i značaj soje. Od zrna soje prave se različita jela ,a veliku važnost soja ima i u industrijskoj proizvodnji. Sojino ulje je prvo u proizvodnji biljnih ulja te se 95% ulja koristi za ljudsku prehranu. U radu se analizirao proizvodno - demonstracijski pokus sa sortama soje na OPG Trstenjak, u Međimurskoj županiji u 2015. godini. U pokusu je bilo posijano tri sorte sjemena soje: Ika, Zora Zlata....
PROIZVODNOST RADA STROJEVA ZA SPREMANJE VOLUMINOZNE KRME U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI-JEŽ
PROIZVODNOST RADA STROJEVA ZA SPREMANJE VOLUMINOZNE KRME U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI-JEŽ
Rudolf Kralj
U hranidbi preživača bitna je voluminozna krma koja može biti u obliku sijena, sjenaže i silaže. Za kvalitetno sijeno i sjenažu važna je pravovremena košnja kako bi se smanjili gubici hraniva i očuvala kvaliteta krme. Upotrebom odgovarajućih strojeva i tehnologije možemo smanjiti gubitke koji nastaju kod spremanja voluminozne krme. Kako bi strojevi bili isplativi potrebno je obratiti pažnju na njihovu učinkovitost, radni zahvat, snagu i ostale tehničke karakteristike. U ovom...
PROJEKT SUVREMENOG UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTEM KOMUNALNOG OTPADA „PIŠKORNICA“
PROJEKT SUVREMENOG UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTEM KOMUNALNOG OTPADA „PIŠKORNICA“
Tomislav Petričec
Gospodarenje otpadom danas više nije samo jednostavno prikupljanje i odlaganje sveukupnog otpada, nego je to složeniji proces s velikim brojem aktivnosti koje su međuovisne. Današnji problem otpada sastoji se od tri aktivnosti: stvaranje – skupljanje – zbrinjavanje.. U ovom projektu je opisano kompletno gospodarenje otpadom, što znači način sakupljanja, odvoza, prihvaćanja, te zbrinjavanje otada na komunalnom odlagalištu „Piškornica“ u Koprivnici. Bitna stavka projekta su...
PROMOCIJSKA PLATFORMA U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA GOSPODARSTVA KEZELE
PROMOCIJSKA PLATFORMA U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA GOSPODARSTVA KEZELE
Paula Uroić
Ruralno područje Hrvatske je područje privlačno za sve njegove stanovnike i posjetitelje. Poţeljno je i ugodno za ţivot, rad i boravak u prirodi. Shodno tome u tom prostoru razvijaju se različiti oblici turizma, a jedan od najčešćih je seoski turizam. U radu se proučava primjer dobre prakse razvoja seoskog turizma na seoskom imanju Kezele, s naglaskom na marketinšku promociju što podrazumijeva sve aktivnosti u vidu informiranja trţišta, stvaranja preferencija kod kupaca te...
PROVOĐENJE POLJSKIH POKUSA U SVRHU REGISTRACIJE STREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
PROVOĐENJE POLJSKIH POKUSA U SVRHU REGISTRACIJE STREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Fran Mesić
Ovaj završni rad govori o važnosti i metodama provođenja poljskih pokusa u svrhu registracije sredstava za zaštitu bilja. U pregledu literature navedeni su tehnički i ekonomski uvjeti koje svaki novi pesticid koji se stavlja na tržište mora zadovoljiti. Govori se i o razvojnom ciklusu jedne aktivne tvari, te o zakonskim odredbama koje se dotiču postupka registracije sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj i ostatku Europske unije. U poglavlju materijali i metode opisane su metode...
Primjena inovacija u poljoprivrednim poduzećima i njihov utjecaj na marketinšku učinkovitost
Primjena inovacija u poljoprivrednim poduzećima i njihov utjecaj na marketinšku učinkovitost
Renato Tumpak
Ovim radom se analizira sklonost razvoju inovacijskih kompetencija u odnosu na poslovnu i naročito marketinšku učinkovitost poljoprivrednih poduzeća. Kroz rad se obrađuje i definira pojam inovacija, marketinga i marketinške učinkovitosti. Također se navode različite klasifikacije inovacija te se detaljnije obrađuje proces usvajanja inovacija sa čimbenicima bitnima pri implementaciji inovacija. Rad se fokusira na učinak inovacija na poljoprivredna poduzeća s naglaskom na...
Primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj
Primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj
Vladimir Starčević
U ovom radu istražena je primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj. Nakon rata oko 10% površine Republike Hrvatske proglašeno je područjem zagađenim minama. Godine 2005. postotak strojnog razminiranja u Hrvatskoj iznosio je vrlo visokih 85% obrađenog područja, pri čemu nije bilo žrtava. To ukazuje na činjenicu da postoji malen postotak minski sumnjive površine na kojemu se strojevi ne mogu koristiti. Ta područja nisu bila...
Prodaja cvjetnih aranžmana u cvjećarnicama na području Koprivničko-križevačke županije
Prodaja cvjetnih aranžmana u cvjećarnicama na području Koprivničko-križevačke županije
Nela Brlek
Usporedno s razvojem znanosti, umjetnosti, književnosti i glazbe razvila se i umjetnost aranžiranja cvijeća. Cvjećarstvo je kultura, sastavni dio narodnih običaja svih naroda. Cvjetne aranžmane možemo podijeliti prema načinu izrade ili tehnici aranžiranja, te prema cvijeću koje se koristi za izradu. Cvjetne aranžmane prema načinu izrade možemo podijeliti na: buket, aranžman u posudi, vijenac i vjenčić. Cvjetne aranžmane prema cvijeću koje se koristi za izradu možemo...
Proizvodnja i distribucija jabuka u Republici Hrvatskoj i u svijetu
Proizvodnja i distribucija jabuka u Republici Hrvatskoj i u svijetu
Milan Suša
Predmet ovoga rada je proizvodnja i distribucija jabuka u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu. Cilj ovoga rada je istražiti i analizirati količinu proizvodnje jabuka u Republici Hrvatskoj i napraviti usporedbu s količinama proizvodnje u Europi i svijetu, te utvrditi najčešće korištene kanale distribucije jabuka u Republici Hrvatskoj. U radu su prikazani podatci o proizvodnji jabuka u Republici Hrvatskoj, svijetu i Europi unazad 10 godina s osvrtom na izvoz i uvoz jabuka. Svjetska...

Pages