Pages

Učinkovitost mjera ruralnog razvoja na ruralni turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji
Učinkovitost mjera ruralnog razvoja na ruralni turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ivana Ščetarić
Rad se bavi predstavljanjem stanja ruralnog turizma, kao i mjera namijenjenih njegovom razvoju u Hrvatskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Baziran je na rezultatima prethodnih istraživanja, ali i novijim podacima te analizira ponudu ruralno turističkih objekata prema Nacionalnom katalogu ruralnog turizma, programe potpore i poticaja. Evidentno je da ruralni turizam u Hrvatskoj ima trend rasta, a pitanje koje se postavlja u radu jest da li dosadašnji razvoj ruralnog turizma...
VARIJABILNOST PRINOSA I UDJELA PROTEINA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2018.
VARIJABILNOST PRINOSA I UDJELA PROTEINA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2018.
Nikolina Matić
U ovom radu analizirala su se kvalitativna i kvantitativna svojstva pšenice na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Pokus je posijan 20.10.2017., a pretkultura je bila tikva. Tijekom pokusa pratile su se faze razvoja pšenice i vagala masa zrna/klas, brojali klasovi/m2, mjerila se dužina klasa i postotak proteina, te se izračunao broj zrna/klas, prinos po ha, masa 1000 zrna i hektolitarska masa. Posijane su sorte i linije pšenice. Linije: J 77, J 78, J 79, J 80, J 82, J 83, J...
VAŽNOST UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM U SREDIŠNJEM LABORATORIJU ZA KONTROLU MLIJEKA
VAŽNOST UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM U SREDIŠNJEM LABORATORIJU ZA KONTROLU MLIJEKA
Tea Ščetarić Jasek
Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Ona sadrži sve zahtjeve koje moraju zadovoljiti ispitni i umjerni laboratoriji ako žele dokazati da provode sustav upravljanja, da su tehniĉki osposobljeni te da mogu davati tehniĉki valjane rezultate. Akreditacijska tijela koja utvrĊuju osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija upotrebljavaju ovu meĊunarodnu normu kao...
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA POLJOPRIVREDNOG REPROMATERIJALA NA PRIMJERU PODUZEĆA POLJOCENTAR D.O.0.
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA POLJOPRIVREDNOG REPROMATERIJALA NA PRIMJERU PODUZEĆA POLJOCENTAR D.O.0.
Aleksandra Ivanić
Predmet rada je istražiti tržište i sudionike tržišta poljoprivrednog repromaterijala odnosno moguće kanale distribucije. Na konkretnom primjeru poduzeća Poljocentar d.o.o. prikazani su i analizirani kanali distribucije, ponuda i potražnja odnosno dobavljači i kupci poljoprivrednog repromaterijala. Definiran je pojam repromaterijala, te što sve on obuhvaća. Opisani su čimbenici koji utječu na ponudu i potražnju poljoprivrednog repromaterijala. Navedena je i zakonska regulativa...
VELIKA PISANICA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA - POVIJESNI PRIKAZ
VELIKA PISANICA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA - POVIJESNI PRIKAZ
Barbara Imbriša
Cilj ovog diplomskog rada je povijesni prikaz i analiza poslovanja Velika Pisanica poljoprivredne zadruge koja u kontinuitetu posluje već 75 godina. Zadruga predstavlja pozitivan primjer ovog poslovnog modela koji je nepravedno zapostavljenu u Republici Hrvatskoj. Zadruga je poslovni model koji može potaknuti iskorištavanje potencijala malih hrvatskih poljoprivrednih proizvođača te ponuditi njihove poljoprivredne proizvode tržištu tijekom cijele godine. Podržavajući proizvodnju i...
VELIČINA LEGALA PRVOPRASKINJA U PRASILIŠTU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, UNIVERZE V MARIBORU
VELIČINA LEGALA PRVOPRASKINJA U PRASILIŠTU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, UNIVERZE V MARIBORU
Martina Lalić
Cilj istraživanja je bilo utvrditi veličinu legla kod prvopraskinja u Uzgojnom centru za svinje u Mariboru za krmače pasmina njemački landras i autohtone krškopolske krmače. Promatrana su svojstva plodnosti: broj ukupno oprasene, živooprasene i mrtvooprasene prasadi u leglu. Podaci za istraživanje prikupljeni su iz evidencije u Uzgojnom centru za svinje. U analizu je uključeno ukupno 26 krmača. Podaci o veličini legla uključivali su zapise samo prvih legala, kriterij grupiranja...
VREDNOVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MAJETIĆ
VREDNOVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MAJETIĆ
Patrik Majetić
Provedeno je istraživanje na šest katastarskih čestica u vlasništvu OPG-a Majetić smještenih u mjestu Velika Ludina u sjevernom dijelu Sisačko-moslavačke županije. Cilj istraživanja bilo je bonitiranje (vrednovanje) poljoprivrednih površina te razvrstavanje tala u prostorne kategorije zbog njihove moguće zaštite od prenamjene. Bonitiranje poljoprivrednog zemljišta izvršeno je prema Pravilniku o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P-1) i vrijednog obradivog...
VREDNOVANJE STARIH SORTI I LOKALNIH EKOPOPULACIJA SALATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015.
VREDNOVANJE STARIH SORTI I LOKALNIH EKOPOPULACIJA SALATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015.
Dijana Murtić
U završnom radu opisan je način proizvodnje sjemena starih sorata salate. Tijekom vegetacije zasađeno je 40 različith uzoraka salate i vršena su opažanja prema modificiranim UPOV-im deskriptorima (The International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Sakupljeno je sjeme svih uzoraka i pohranjeno u gen banku pod oznakom pod kojom je uvedeno u bazu podataka. Misija je osigurati i promicati učinkovit sustav zaštite biljnih sorti, s ciljem poticanja očuvanja starih...
Vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Halauš
Vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Halauš
Dario Halauš
Provedeno je istraživanje na pet ARKOD parcela obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Halauš. Cilj istraživanja bio je odrediti bonitetne vrijednosti poljoprivrednih zemljišta sukladno Pravilniku (NN 151/13) i izraditi preporuku gnojidbe za ciljane prinose kultura koje će se zasijati na istraživanim parcelama. U radu se opisuje i ARKOD sustav pomoću kojeg se provodi evidencija poljoprivredenog zemljišta. Terenskim i laboratorijskim istraživanjem utvrđene su određene razlike...
ZADOVOLJSTVO KNJIŽNICOM VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U  KRIŽEVCIMA
ZADOVOLJSTVO KNJIŽNICOM VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Helena Posavec
U ovome radu prezentirati će se anketno istraživanje koje je provedeno 2012. godine na uzorku studenata VGUK-a. U anketi je sudjelovalo ukupno 138 redovnih studenata prve godine studija i druge godine studija usmjerenja Bilinogojstvo, Zootehika i Menadžment u poljoprivredi. U istraživanju se željelo saznati što studenti misle o fondu knjižnice, radu djelatnice, jesu li zadovoljni radnim vremenom knjižnice, koju građu najčešće koriste za pripremanje ispita, seminara, projektnih...
ZADOVOLJSTVO KUPACA U AGROCENTRIMA LUPRES D.O.O.
ZADOVOLJSTVO KUPACA U AGROCENTRIMA LUPRES D.O.O.
Dominik Lončar
Razvojem slobodnog tržišta konkurencija je postala sve veća i oštrija, a to pred poduzetnike i menadžment stavlja sve veće zahtjeve. Zbog takvog sve izbirljivijeg tržišta, tvrtke se moraju neprestano i kontinuirano razvijati i prilagoĊavati kako bi osigurale opstanak na tržištu i konkurentnost, a glavni resurs u tome je znanje i inovativnost koji predstavljaju kljuĉ postizanja konkurentske prednosti na tržištu. Pritom je zadovoljstvo kupaca bitan pokazatelj kvalitete prodajnog...
ZADOVOLJSTVO POLJOPRIVREDNIKA  PROVEDBOM PODMJERE 6.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"
ZADOVOLJSTVO POLJOPRIVREDNIKA PROVEDBOM PODMJERE 6.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"
Jelena Antolković
Predmet ovog rada je prikazati zadovoljstvo poljoprivrednika provedbom podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ putem intervjua nekih od korisnika mjere s područja Svetog Ivana Zeline i grada Zagreba. Cilj ovog istraživanja je utvrditi prednosti ove podmjere, ali i mane zbog kojih se tek mali broj poljoprivrednika javio na ovaj natječaj. Rezultati istraživanja pokazuju kako su neinformiranost poljoprivrednika, preduga čekanja na rezultate i isplatu prve...

Pages